ศรัณยา สุจริตกุล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
วท.บ. (สถิติ),
พบ.ม. (สถิติประยุกต์),
ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศาสตร์)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
การวิจัยดำเนินงาน
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
ยังไม่มีข้อมูล
 

E-mail

 
saranya.lee@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 2205

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.