นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ , รองศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
วท.บ. (วนศาสตร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม),
Ph.D. (Natural Science)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
Climate Change, Ecological Dynamic, Rehabilitation of Ecological System
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
Pumijumnong, N., Eckstein D., and Park W-K. 1999. "Teak Tree-Ring Chronology in Myanmar-A First Attempt" The Palaeobotanist. (in print)

Pumijumnong, N. 1999. Final Report Study on Paleoclimate in Southeast Asia with Teak (Tectona grandis L,), Post-Doctoral supported by TRF (Thai Research Fund) PDF/28/2540.

D'Arrigo, R. Buckley, Pumijumnong, N., and Barbetti, M. 2000. Southeast Asia Tree-Ring Data Network: Potential for Long-Term Dendroclimatic Reconstruction of Monsoon International Conference on Dendrochronology for third Millenium, 2-7 April 2000, Mendoza, Argentina.

Pumijumnong, N. 2000. Extended Teak Chronology from Thailand to Myanmar International Conference on Dendrochronology for the Third Millenium. 2-7 April 2000. Mendoza, Argentina.

Pumijumnong, N. 2000. Final Report Study on Long - term Climate Fluctuation and Environmental Change Disturbance Age, Size and Dynamic Structure of Mixed Deciduous Forest, Mahidol University.
 

E-mail

 
nathsuda.pum@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 2311

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.