รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ , รองศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
วท.บ. (วนศาสตร์) สาขาการจัดการสัตว์ป่า,
วท.ม. (วนศาสตร์) สาขาชีววิทยาป่าไม้ ,
วท.ด.(วนศาสตร์) สาขานิเวศวิทยาป่าไม้
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
Forest and Wildlife Ecology
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
Chaiyarat, R., W. Laohajinda, U. Kutintara and J. Nabhitabhata. 1999. Ecology of the goral (Naemorhedus goral) in Om Koi Wildlife Sanctuary. Thailand. Natural History Bulletin of the Siam Society 47:191-205.

Chaiyarat, R. 2001. Ecology of wild water buffalo (Bubalus bubalis) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province. Thai Wildlife Journal. 9:75-84. (in Thai)

Chaiyarat R. 2002. Forage species of wild water buffalo (Bubalus bubalis) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand. Buffalo Journal 18(3):289-302.

Chaiyarat R.2004. Status of wild water buffalo (Bubalus bubalis) in Thailand. Tigerpaper 31(2):6-9. Chaiyarat R., V. Lauhachinda, U. Kutintara, N. Bhumpakphan and T. Prayurasiddhi. 2004. Population of wild water buffalo (Bubalus bubalis) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand. Natural History Bulletin of the Siam Society 52(2)151-162.

Chaiyarat, R. and S. Srikosamathra. 2004. Population of domesticated cattle and domesticated buffalo in western forest complex (Thailand) and their possible impacts on wildlife community. Thai Wildlife Journal 12(1):48-61 (In Thai)

Rotkittihkun, P., M. Kruatrachue, R. Chaiyarat, C. Ngernsangsaruay, P. Pokethitiyook, A. Paijitprapaporn and A.J.M. Baker. 2006. Uptake and accumulation of lead by plants from the Bo Ngam lead mine area in Thailand. Environmental Pollution 144(2):681-688.

Rotkittikhun, P., R. Chaiyarat, P. Pokethitiyook, M. Kruatrachue, and A.J.M. Baker. 2007. Growth and lead accumulation by the grasses Vetiveria zizanioides and Thysanolaena maxima in lead-contaminated soil amended with pig manure and fertilizer: a glasshouse study. Chemosphere 66(1):45-53.

Tanhan, P., M. Kruatrachue, P. Pokethitiyook and R. Chaiyarat 2007. Uptake and accumulation of cadmium, lead and zinc by Siam weed [Chromolaena odorata (L.) King &Robinson] Chemosphere 68(2):323-329

Homyog, K., Pokethitiyook, P., Kruatrachue, M., Chaiyarat, R. and Ngernsansaruay, C. 2008. Spatial and seasonal variations in lead content of plants colonizing the Bo Ngam lead mine, Thailand. ScienceAsia 34:169-178.

Sudhadham, M., Prakitsin, S., Sivichai, S., Chaiyarat, R., Dorrestein, G.M., Menken, S.B.J. and de Hoog, G.S. 2008. The neurotropic black yeast Exophiala dermatitidis has a possible origin in the tropical rain forest. Studies in Mycology 61: 145-155.

Soongsombat P, Kruatrachue M, Chaiyarat R, Pokethitiyook P, Ngernsansaruay C. 2009. Lead tolerance and accumulation in Pteris vittata and Pityrogramma calomelanos, and their potential for hytoremediation of leadcontaminated soil. International Journal of Phytoremediation 11(4):396-412.

Chaiyarat, R. and Srikosamatara, S. 2009. Populations of domesticated cattle and buffalo in the Western Forest Complex of Thailand and their possible impacts on the wildlife community. Journal of Environment Management. 90 (3):1448-1453.

Chaiyarat, R. 2009. Status of the long-tailed goral in Thailand. Tigerpaper XXXVI(1):23-26.

Chaiyarat, R., Kaewsri, W., Daraviroj, A. and Prasopsin, S. 2009. Nesting of Barn Swallows Hirundo rustica in northern Thailand. BirdingASIA 11(1): 90–91.
 

E-mail

 
rattanawat.cha@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 2206

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.