พัฒน ทวีโภค , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
วท.บ. (ประมง),
M.Sc. (Environmental Science),
Ph.D. (Environmental Protection Technique)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
พิษวิทยาในระบบนิเวศ, การศึกษาความเป็นพิษของดินและตะกอนดิน, เทคโนโลยีชีวภาพ, การใช้ประโยชน์จากของเสียชีวภาพ
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
Asira Munkhong, Aparat Mahakhant, Patana Thavipoke, Vullapa Arunpairojana, 2001. Decomposition of Cells and Dissolved Toxins of Toxic Blue-Green Alga, Microcystis aeruginosa. Symposium on Aquatic Resources and Environment: Integrated Management and Utilization, 6 - 8 December 2001. Lotus Pang Saunkaew Hotel, Chingmai

Piyawat Pholsanong, Achariya Sailasuta, Patana Thavipoke, Aparat Mahakhant. 2002. Pathological Studies on the Commercial-Valued Fish of Thailand after Exposed to Crude Cyanotoxin Extract. Journal of the Thai Veterinary Medical Association under the Royal Patronage. Abstract of the 28th Annual Conference of the Thai Veterinary Medical Association under the Royal Patronage 2002. Vol. 53, Special Issue Oct. 2002

Supaporn Rodpradit, Patana Thavipoke, Kanchit Thammasiri, 2002. Cryopreservation of Platycerium ridleyi H. CHRIST Young Sporophyte by Encapsulation/ Dehydration Technique. 28th Congress on Science and Technology of Thailand. 24 - 26 October 2002, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok.

Patana Thavipoke, 2003. Germination Rate and Root Elongation of Rice and Sorghum Seeds as Tools for Monitoring Toxicity of Whole Sediment. Conference on Environmental Science, Technology and Management, Abstracts. July 8-11, 2003, The Conventional Center, Chulabhorn Research Institute Bangkok, Thailand.

 

E-mail

 
patana.tha@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 1314

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.