พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมหลัก),
ว.ทม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
ผ.ด. (การวางแผนภาคและเมือง)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
Regional-Urban-Rural Planning
Tourism Planning
Local Heritage & community
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
Hinjiranan, Pijak, 2005 Existence and Succession of Agricultural Land around Bangkok".

Hinjiranan, Pijak, 2002. The unique traditional Thai-houses and their environment at Amphoe Manorom Changwat ChaiNat".

Hinjiranan, Pijak, 1999. Cultural Heritage Environment" in Environmental Annual Report.
 

E-mail

 
pijak.hin@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 1213

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.