ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
วท.ด. (ป่าไม้)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
Application of Geographic Information System for Environmental Management
Ecotourism Zoning by Recreation Opportunity Spectrum Concept
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
ระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน (ภาคอีสาน) : สิ่งแวดล้อมอีสาน

ระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน (ภาคใต้) : ภูมิลักษณ์ทักษิณ
 

E-mail

 
tpiyakarn@gmail.com
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 1321

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.