จำลอง อรุณเลิศอารีย์ , รองศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
B.Sc. (Fisheries),
M.Agri. (Fisheries),
Ph.D. (Fisheries)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
Fisheries Science,
Fishery Environment,
Environmental Toxicology,
Aquatic Environment
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
Arunlertaree C, Rakyuttithamkul E. Utilization of fermented feather meal as a replacement of fish meal in the diet of hybrid clarias catfish. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 2006; 40 (2)

Arunlertaree C, Rodboon P. Shell selection and growth rate of hermit crab (Clibranarius longitarsus) in 3 natural shell patterns. Thai fisheries gazette 2006; 59 (1) : 45-51.

Arunlertaree C, Meeposom C, Navanugraha C, Hutacharoen R. The utilization of cashew nut shell crude extract for golden apple snail (Pomacea canaliculata) control. BU Academic Review 2006; 5 (1) : 15-22

Arunlertaree C. Kan-atireklap S. Accumulation of total petroleum hydrocarbon in marine food chain around phe bay,rayong provience. Environment and Natural Resources Journal 2005; 3(1) : 121-134

จำลอง อรุณเลิศอารีย์, ทักษิณา สวาทพงษ์. การใช้หญ้าทะเล Halophila ovalis ลดปริมาณ บีโอดี สารประกอบไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งทะเล วารสารการประมง 2548; 58 (1) : 25-34

จำลอง อรุณเลิศอารีย์, ชุตินธร มูลทองน้อย, พัฒน ทวีโภค. การปนเปื้อนและการบำบัด โลหะหนักในน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยวิธีการตกตะกอนด้วย สารเคมี วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2003; 1(1) : 45-60

Maneepitak S, Arunlertaree C, Yuwaree C. Efficiency of wastewater treatment system in pig farm for stabilization pond and anaerobic filter. J. Environmental Research, Thailand 2005; 27 (1) : 98-114
Eamsiri A, Arunlertaree C, Datchaneekul K. Removal of heavy metals in synthetic wastewater by adsorption bentonite. Environment and Natural Resource Journal 2005; 3 (1) : 21-30

Chaichana R, Arunlertaree C, Srichareondham B, Veeravaitaya N. Quantity and distribution of plant nutrients on eutrophication in bang pra reservoir; chonburi province. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 2003; 37 (1) : 90-100

Kosayothin K, Arunlertaree C, Sungpetch A, Panyawathanakit P. Removal of metal in wastewater from water quality analysis laboratory by bagasse. J. Environmental Research, Thailand 2003; 25 (2) : 35-51

Ngamlertnaphaphorn S, Arunlertaree C, Sang-rungruang C, Tookwinas S. Comparison on economic benefit and environment of marine shrimp culture in seawater irrigated and non? irrigated areas at Kung Krabaen Bay. Thai fisheries gazette 2002; 55 (6) : 531-534

Kittiwanich J, Arunlertaree C, Suvanachai P, Tookwinas S. Monitoring shrimp farm expansion and assessing Its compliance to land use plan along Prasae and Pangrat River, Rayong province. Thai fisheries gazette 2001; 54 (3) : 213-219
 

E-mail

 
chumlong.aru@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 1215

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.