เบญจภรณ์ ประภักดี , รองศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
วท.บ. (จุลชีววิทยา),
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)
D.Tech.Sc.(Environmental Toxicology, Technology and Management)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
- การบำบัดโลหะหนักในดินปนเปื้อนโดยวิธีทางชีวภาพ: การใช้จุลินทรีย์และพืชบำบัด
- การตอบสนองต่อความเป็นพิษของโลหะหนักในแบคทีเรียต้านทานโลหะหนัก
- กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติกชีวภาพ
- การควบคุมเชื้อราก่อโรคพืชโดยแบคทีเรียปฏิปักษ์
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
Rungphitackchai B, and Juntongjin K. Production of sodium channel blocker by bacteria cultivated in bivalve infusions. In Matangkasombut P. and Yoshida T. (eds.), Microbial Utilization of Renewable Resources. 1995; 9: 264-270.
Kenzaka T, Yamaguchi N, Prapagdee B, Mikami E, and Nasu M. Bacterial community composition and activity in tropical rivers in Thailand and Malaysia. Journal of Health Science. 2001; 47(4): 353-361.
Eiamphungporn W, Nakjarung K, Prapagdee B, Vattanaviboon P, and Mongkolsuk S. Oxidant-inducible resistance to hydrogen peroxide killing in Agrobacterium tumefaciens requires the global peroxide sensor-regulator OxyR and KatA. FEMS Microbiology Letters. 2003; 225: 167-172.
Prapagdee B, Vattanaviboon P, and Mongkolsuk S. The role of a bifunctional catalase-peroxidase KatA in protection of Agrobacterium tumefaciens from menadione toxicity. FEMS Microbiology Letters. 2004; 232: 217-223.
Prapagdee B, Eiamphungporn W, Saenkham P, Mongkolsuk S, Vattanaviboon P. Analysis of growth phase regulated KatA and CatE and their physiological roles in determining hydrogen peroxide resistance in Agrobacterium tumefaciens. FEMS Microbiology Letters. 2004; 237: 219-226.
Prapagdee B, Suphaka N, and Juntongjin K. Effect of phosphate concentration in bivalve infusion and artificial cultured medium on sodium channel blocker producing by Vibrio alginolyticus. Journal of Environmental Research. 2004; 26(2): 47-56.
Sukchawalit R, Prapagdee B, Charoenlap N, Vattanaviboon P, and Mongkolsuk S. Protection of Xanthomonas against arsenic toxicity involves the peroxide-sensing transcription regulator OxyR. Research in Microbiology. 2005; 156: 30-34.
Chuchue T, Tanboon W, Prapagdee B, Dubbs JM, Vattanaviboon P, and Mongkolsuk S. OhrR-ohr are the primary sensor/regulator and protective genes against organic hydroperoxide stress in Agrobacterium tumefaciens. Journal of Bacteriology. 2006; 188: 842-851.
Hrimpeng K, Prapagdee B, Banjerdkij P, Vattanaviboon P, Dubbs JM, and Mongkolsuk S. Challenging Xanthomonas campestriswith low levels of arsenic mediates cross-protection against oxidant killing. FEMS Microbiology Letters. 2006; 262(1): 121-127.
Prapagdee B, Kotchadat K, Kumsopa A, and Visarathanonth N. The role of chitosan in protection of soybean from sudden death syndrome caused by Fusarium solani f. sp. glycines. Bioresource Technology. 2007; 98(7): 1353-1358.
Wongtanet J, and Prapagdee B. Effects of inorganic ions and glucose on hydrogen production by indigenous microbes in sewage sludge. EnvironmentAsia. 2008; 1(2): 30-36.
Watcharamusik A, Prapagdee B, Thavipoke P, and Boontanon N. The role of exopolymers in protection of Ralstonia sp., a cadmium-resistant bacterium, from cadmium toxicity. EnvironmentAsia. 2008; 1(2): 37-42.
Prapagdee B, Kuekulvong C, and Mongkolsuk S. Antifungal potential of extracellular metabolites produced by Streptomyces hygroscopicus against phytopathogenic fungi. International Journal of Biological Sciences. 2008; 4(5): 330-337.
Prapagdee B, Akrapikulchart U, and Mongkolsuk S. Potential of a soil-borne Streptomyces hygroscopicus for biocontrol of anthracnose disease caused by Colletotrichum gloeosporioides in orchid. Journal of Biological Sciences. 2008; 8(7): 1187-1192.
Prapagdee B, and Watcharamusik A. Adaptive and cross-protective responses against cadmium and zinc toxicity in cadmium-resistant bacterium isolated from a zinc mine. Brazilian Journal of Microbiology. 2009; 40(4): 838-845.
Ruanchaiman S, Kumsopa A, Boontanon N and Prapagdee B. Dispersion of cadmium resistant Bacteria in cadmium contaminated soils at Mae Sot district, Tak province. Journal of Environmental Research. 2009; 31(2): 35-48.
Noisopa C, Prapagdee B, Navanugraha C and Hutacharoen R. Effects of bio-extracts on the growth of Chinese kale. Kasetsart Journal: Natural Science. 2010; 44(5): 808-815.
Thasana N, Prapagdee B, Rangkadilok N, Sallabhan R, Aye SL, Ruchirawat S and Loprasert S. Bacillus subtilis SSE4 produces subtulene A, a new lipopeptide antibiotic possessing an unusual C15 unsaturated β-amino acid. FEBS Letters. 2010; 584: 3209-3214.
Chompoothawat N, Wongthanate J, Ussawarujikulchai A and Prapagdee B. Removal of cadmium ion from aqueous solution by exopolysaccharide-producing bacterium, Ralstonia sp. Fresenius Environmental Bulletin. 2010; 19(12): 2919-2923.
Pratum C, Wongthanate J, Arunlertaree C and Prapagdee B. Decolorization of reactive dyes and textile dyeing effluent by Pleurotus sajor-caju. International Journal of Integrative Biology. 2011; 11(1): 52-57.
Prapagdee B, Tharasaithong L, Nanthaphot R and Paisitwiroj C. Efficacy of crude extract of antifungal compounds produced from Bacillus subtilis on prevention of anthracnose disease in Dendrobium orchid. EnvironmentAsia. 2012; 5(1): 32-38.
Prapagdee B, Chumphonwong N, Khonsue N and Mongkolsuk S. Influence of cadmium resistant bacteria on promoting plant root elongation and increasing cadmium mobilization in contaminated soil. Fresenius Environmental Bulletin. 2012; 21(5): 1186-1191.
Gitchaiwat A, Kositchaiyong A, Sombatsompop K, Prapagdee B, Isarangkura K and Sombatsompop N. Assessment and characterization of antifungal and antialgal performances for biocide-enhanced linear low-density polyethylene. Journal of Applied Polymer Science. 2013; 128(1): 371-379.
Gitchaiwat A, Likhitlert S, Kositchaiyong A, Sombatsompop K, Prapagdee B, Isarangkura K and Sombatsompop N. Anti-algal performances for biocide-enhanced low-density polyethylene film. Advanced Materials Research. 2013; 747: 481-484.
Kositchaiyong A, Rosarpitak V, Prapagdee B and Sombatsompop N. Molecular characterizations, mechanical properties and anti-algal activities for PVC and wood/PVC composites containing urea- and triazine-based algaecides. Composites Part B: Engineering. 2013; 53: 25-35.
Prapagdee B, Chanprasert M and Mongkolsuk S. Bioaugmentation with cadmium-resistant plant growth-promoting rhizobacteria to assist cadmium phytoextraction by Helianthus annuus. Chemosphere. 2013; 92(6): 659-666.
Khonsue N, Kittisuwan K, Kumsopa A, Tawinteung N and Prapagdee B. Inoculation of soil with cadmium-resistant bacteria enhances cadmium phytoextraction by Vetiveria nemoralis and Ocimum gratissimum. Water, Air, and Soil Pollution. 2013; 224(10): 1696.
Setkit K, Kumsopa A, Wongthanate J and Prapagdee B. Enhanced cadmium (Cd) phytoextraction from contaminated soil using Cd-resistant bacterium. EnvironmentAsia. 2014; 7(1): 89-94.
Kijawatworawet K, Wongthanate J and Prapagdee B. Role of cadmium-resistant siderophore-producing rhizobacteria in increasing cadmium bioavailability in contaminated soils. International Journal of Integrative Biology. 2014; 15(1): 1-6.
Sangthong C, Duangboobpha S, and Prapagdee B. Cadmium removal from water and soil by a cadmium-resistant rhizobacterium and its effect on plant root elongation. EnvironmentAsia. 2015; 8(1): 94-100.
Apinya T, Sombatsompop N and Prapagdee B. Selection of a Pseudonocardia sp. RM423 that accelerates the biodegradation of poly(lactic) acid in submerged cultures and in soil microcosms. International Biodeterioration & Biodegradation. 2015; 99: 23-30.
Prapagdee B and Khonsue N. Bacterial-assisted cadmium phytoremediation by Ocimum gratissimum L. in polluted agricultural soil: A field trial experiment. International Journal of Environmental Science and Technology. 2015; 12(12): 3843-3852.
Sangthong C, Setkit K and Prapagdee B. Improvement of cadmium phytoremediation after soil inoculation with a cadmium resistant Micrococcus sp. Environmental Science and Pollution Research. 2016; 23(1): 756-764.
Pin-ngoen K, Kositchaiyong A, Prapagdee B and Sombatsompop N. Formation of E. coli biofilm on LLDPE sheets by incorporation of 2-hydroxypropyl-3-piperazinyl-quinoline carboxylic acid methacrylate or silver-substituted zeolite. International Biodeterioration & Biodegradation. 2016; 109: 211-222.
Chan-Hom T, Yamsaengsung W, Prapagdee B, Markpin T and Sombatsompop N. Flame retardancy, antifungal efficacies, and physical–mechanical properties for wood/polymer composites containing zinc borate. Fire and Materials. 2016; doi: 10.1002/fam.2408.
 

E-mail

 
benjaphorn.pra@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 1319

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.