เกษม กุลประดิษฐ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

 
B.A. (Political Science),
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม),
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
โครงการสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อสันติภาพและความ ยั่งยืนลุ่มน้ำท่าจีนและแม่กลอง
โครงการศึกษาสถานภาพองค์ความรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน
โครงการสถานภาพองค์ความรู้ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ (GIS) ลุ่มน้ำท่าจีน
การแสวงหาผู้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรถ้ำในลุ่มน้ำลาวและลุ่มน้ำของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

E-mail

 
kasem.kul@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 1216

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.