กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
B.Eng. (Civil Engineering),
M.Eng. (Architecture and Civil Engineering),
Dr.P.H. (Environmental Science)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
Urban Environment
Climate Change and Health Impact
Water Resource Management
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
Manomaipiboon, K., Kanda, T. and Kanki, K.:On Application of SWMM to Stormwater Runoff Quality Analysis, Annual Journal of Hydraulic Engineering, JSCE, Vol.40, pp.13-18, 1996. (in Japanese)

Manomaipiboon, K., Jemura, S., Kanda, T. and Kanki, K: On Prediction of Polluted Loading Runoff Using SWMM, Proc. Of Annual Conference of Civil Engineers, JSCE Kansai Chapter, 1996. (in Japanese)

Manomaipiboon, K., Kanda, T. and Kanki, K: On Model Parameters for Quantity and Quality Analysis of Stormwater Runoff, Memoirs of the Faculty of Engineering, Kobe University, 43, pp. 25-36, 1997.

Manomaipiboon, K., Sasaki, A., Uchiyama, I. And Hutacharoen, R: R-R Interval Spectral Analysis And Living Temperature of Lifestyle in Bangkok, Annual Conference of Japan Public Health, 1998. (in Japanese)

Manomaipiboon, K., Sasaki, A., Uchiyama, I., Takahashi, M. and Hutacharoen, R.: Heart Rate Power Spectrum (HRPS) and Individual Ambient Temperature of Indoor and Outdoor Workers in Centeral Bangkok, Annual Conference of Japan Public Health, 2000. (in Japanese)

Sadatsuku N., Mihoko M., Kobkaew M., Mizuo K. and Eiji S. Strategic Environmental Assessment for Sustainable Urban Development in Thailand. Asian Environmental Research Journal 1, (2008); 17-24.
 

E-mail

 
kobkaew.man@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 2207

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.