สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ , ศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล),
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล),
Ph.D. (Ecology of Coastal Marine Science)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
Coastal Zone Management
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
Satumanatpan (Nateekanjanalarp), S. and M.J Keough. 2001. Role of larval supply and larval behavior in determining patterns of settlement of barnacles in temperate mangrove forests. Journal of Experimental Marine Ecology Progress series. (in printing).

Satumanatpan, S. Sudara and C. Navanugraha. 2000. State of the Seagrass Beds in Thailand. Paper will be presented at the Fourth International Seagrass Biology Workshop. Corsica, France (26 September - 2 October 2000). Biol. Mar. Medit., 7 (2): 417-420.

Satumanatpan (Nateekanjanalarp), S. and M.J Keough. 1999. Effect of barnacles on the survival and growth of temperate mangrove seedlings. Marine Ecology Progress Series. Vol. 181:189-199.

Satumanatpan (Nateekanjanalarp), S., M.J Keough and G.F. Watson. 1999. Role of settlement in determining the distribution and abundance of barnacles in temperate mangrove forests. Journal of Experimental Marine Ecology Progress series. Vol. 241: 45-66.

Nateekanjanalarp (Nateekanjanalarp), S., M.J. Keough and S. Sudara. 1998. Review on effects of barnacles on the survival and growth of mangrove seedlings. The 8th JSPS Joint Seminar on Marine Science Marine Conservation and Resource Rehabilitation, Chaingrai, Thailand.
 

E-mail

 
suvaluck.nat@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 1316

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.