ความร่วมมือกับต่างประเทศ
       คณะมีการดำเนินโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการวิจัยการแลกเปลี่ยนบุคลากร อาทิ
1. การลงนามความร่วมมือโครงการวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

[ดู MOU ทั้งหมดของคณะฯ]
2. โครงการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ

[รายละเอียดโครงการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ]
3. เครือข่ายความร่วมมือด้าน Wetlands คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 7 แห่งในภูมิภาคแม่น้ำโขง

       ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Royal University of Phnom Penh Royal University of Agriculture ประเทศกัมพูชา National University of Laos ประเทศลาว Can Tho University, Nong Lam University และ University of Natural Sciences - Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม
        ได้ลงนามบันทึกความตกลงร่วมกันในการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อดำเนินงานด้านการศึกษา ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร และการวิจัย เกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำในภูมิภาคลุ่มน้ำ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ จะจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาการตกลง 5 ปี
wetland
4. การเข้าร่วมเป็น Scientific Committee ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

       รศ.ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ได้เข้าร่วมเป็น Scientific Committee ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Mekong Environmental Symposium 2013 ณ Ho Chi Ming City ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2556  
[เว็บไซต์การประชุม]
EN Webmaster