เอกสารงานพัฒนาคุณภาพ : ข่าวพัฒนาคุณภาพ : KM: EdPEx : Home : Site Map
ขุมความรู้องค์กร

ขุมความรู้องค์กร

icon  ก้าวสู่ R2R : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research ปี 2554  

icon แผนยุทธศาสตร์ KM   

icon เอกสารความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน
- Asian Emporiums – Trade, Culture and Globalization การประชุมเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน โดย รศ.กัมปนาท ภักดีกุล
- เอกสารการประชุมเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2 โดย รศ.กัมปนาท ภักดีกุล
- เอกสารการประชุมเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 3 โดย รศ.กัมปนาท ภักดีกุล

icon บันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 3ใหม่

icon บันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 2

icon บันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 1

icon  Lunck Talk  "การจัดการโรคที่เกิดจากความเครียด"

icon ขั้นตอนการทำ R2REN Webmaster