เอกสารงานพัฒนาคุณภาพ : ข่าวพัฒนาคุณภาพ : KM: EdPEx : Home : Site Map

edpex

รายงานการประเมินตนเอง

 1. รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่องใหม่
 2. รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อนการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปีงบประมาณ 2557
 3. รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปงบประมาณี 2556
 4. รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ 2556 (เพิ่มเติมข้อมูล หมวด 6)

รายงานผลการตรวจประเมิน

 1. รายงานผลการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2558
 2. รายงานผลการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2556

กิจกรรมอบรม

1. การอบรมหลักสูตร Thailand Quality Award : TQA โดย อ.นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

tqa

2. การอบรม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2556

edpex

[picturesดูภาพทั้งหมด]


เอกสารเผยแพร่

 1. ตัวอย่างกรณีศึกษา: K&N Management 2010 Malcolm Baldrige National Quality Award Application [pdf filedownload]
  ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 2. ตัวอย่างกรณีศึกษา: Advocate Good Samaritan hospital 2010 Malcolm Baldrige National Quality Award [pdf filedownload]
  ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 3. Education Criteria for Performance Excellence ฉบับ 2011-2012 [pdf filedownload]
  ที่มา: http://www.nist.gov/baldrigeEN Webmaster