ปรัชญาของเรา


มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ และธรรมาภิบาล เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้แบบพหุวิทยาการระหว่างศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กรท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และสากล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


แผน ก แบบ ก (2)

 •  
 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 • ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แผน ข

 •  
 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 • ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
ทุนอุดหนุนการศึกษา
 

- ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวน 2 ทุนต่อปีการศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ย 3.25 นอกจากนี้ยังมีทุนระหว่างกำลังศึกษา ทุนวิจัย ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- ทุนสนับสนุนนักศึกษาของหลักสูตร LEN ปีละ 6 ทุน

การประกอบอาชีพ
 
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
- นักพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
- ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรมหาชน
- ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรอิสระ
- ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
- ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการศึกษา
- ครูผู้ช่วย
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครรอบแรกช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม และรอบสอง ช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ผ่านระบบ online admission เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมหิดล http://www.grad.mahidol.ac.th/index.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์รุ่งจรัส หุตะเจริญ
ประธานหลักสูตร
E-mail: rungjarat.hut@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์
กรรมการและเลขานุการหลักสูตร
E-mail: harin.sac@mahidol.ac.th

นายจักรี ศิริรักษ์
สถานที่ติดต่องานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 1105
โทรสาร 0-2441-9507
E-mail: chakri.sir@mahidol.ac.th

งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • wantanee.pho@mahidol.ac.th
 • +66 2441 5000 ext 1107
 • +66 2441 9509-10
ปริญญาตรี

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ

มีการสอบคัดเลือกบุคคเข้าศึกษาจาก 2 ระบบ ระบบแอดมิชชั่น ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ระบบโควตา ที่สมัครและสอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง ปีการศึกษา 2559 เปิดรับตรง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น.
สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่

OUR LOCATION

Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
999 Phutthamonthon 4 Road, Salaya,
Phutthamonthon Nakhon Pathom, 73170