สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปรัชญาของเรา


มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ และธรรมาภิบาล เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้แบบพหุวิทยาการระหว่างศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กรท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และสากล

งานวิจัยของหลักสูตรเน้นหนักทางด้าน


บูรณาการการวิจัยที่ตอบสนองแนวคิดหลักของการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน คือ สภาพแวดล้อมของเมืองต้องน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่อย่างสงบสุข มีความสะดวกสบายทั้งสุขภาพกายและใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีเอกลักษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรม มีนโยบายการจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม และให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาและจัดการการชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง นอกจากทิศทางงานวิจัยของหลักสูตรตอบสนองแนวคิดหลักของการจัดการเมืองน่าอยู่ฯ จะสองคล้องกับความต้องการของชุมชนและปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาประเทศ พร้อมกับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ยึดหลักภารกิจการมีส่วนร่วมและสามารถนำผลการวิจัยที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กรท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และสากล ซึ่งกรอบการวิจัยประกอบไปด้วย
- ดัชนีชี้วัดสิ่งแวดล้อมในการเป็นสังคมเมืองน่าอยู่
- เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาสังคมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน, การจัดการพื้นที่เชิงบูรณาการ, การป้องกันและการแก้ไขปัญหามลพิษและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม, การเตรียมความพร้อมของชุมชนและการสร้างเครือข่าย
- ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และการวางแผนยุทธศาสตร์บูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
- การสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


แผน ก แบบ ก (2)
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
- ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แผน ข
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 
ทุนอุดหนุนการศึกษา
 

- ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวน 2 ทุนต่อปีการศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ย 3.25 นอกจากนี้ยังมีทุนระหว่างกำลังศึกษา ทุนวิจัย ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประกอบอาชีพ
 
- ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากร
- ผู้บริหารองค์กรพัฒนาในชุมชน
- นักพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
- ผู้นำชุมชนและผู้บริหารงานอาสาสมัครของชุมชนและท้องถิ่น
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครรอบแรกช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม และรอบสอง ช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ผ่านระบบ online admission เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมหิดล http://www.grad.mahidol.ac.th/index.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ดร. มณฑิรา ยุติธรรม
ประธานหลักสูตร
E-mail: monthira.yut@mahidol.ac.th

นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง
สถานที่ติดต่อห้อง 1109 (ห้องงานบริการการศึกษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 1107, 1109
โทรสาร 0-2441-9507
E-mail: wantanee.pho@mahidol.ac.th

งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • wantanee.pho@mahidol.ac.th
  • +66 2441 5000 ext 1107
  • +66 2441 9509-10
ปริญญาตรี

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ

มีการสอบคัดเลือกบุคคเข้าศึกษาจาก 2 ระบบ ระบบแอดมิชชั่น ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ระบบโควตา ที่สมัครและสอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง ปีการศึกษา 2559 เปิดรับตรง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น.
สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่

OUR LOCATION

Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
999 Phutthamonthon 4 Road, Salaya,
Phutthamonthon Nakhon Pathom, 73170