สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปรัชญาของเรา


สร้างบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรู้พื้นฐานและทักษะที่จะใช้ทรัพยากรของประเทศและของโลกพอเพียงแก่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรผ่านการสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งจัดสอบปีละสี่ครั้ง คือในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคมและตุลาคม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.muic.mahidol.ac.th)

- เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ชั้นปีที่ 12 (Grade 12)
- สอบภาษาอังกฤษ TOEFL >= 550 หรือ IELTS >= 6.0 หรือ SAT >= 1650 (โดยได้คะแนนในส่วนคณิตศาสตร์ > 580)
- ผ่านการสอบข้อเขียนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล


ระบบการศึกษา


ใช้ระบบไตรภาคโดยในหนึ่งปีการศึกษาจะมีสามเทอม แต่ละเทอมจะมีระยะเวลา 12 สัปดาห์

ภาคการศึกษาที่หนึ่ง เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่สอง เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน
ภาคการศึกษาที่สาม เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม

 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 

นักศึกษาที่เข้าศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้จากหนังสือและวารสารที่ห้องสมุดของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลและที่ห้องสมุดของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาสามารถเข้าถึงวารสารอิเลกโทรนิกส์และฐานข้อมูลซีดีรอมในห้องสมุด

อาจารย์พิเศษ
 
ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านอาจได้รับเชิญมาบรรยาย รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษา โดยวิทยากรรับเชิญเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามความเหมาะสม
ติดต่อขอรับรายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 0 2441 9517
โทรสาร 0 2441 9745
Website: www.muic.mahidol.ac.th

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
999 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
โทร 02 - 4415000 ต่อ 1107-1112
โทรสาร 024419509-10
หรือ Email: thamarat.phu@mahidol.ac.th

งานการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • wantanee.pho@mahidol.ac.th
  • +66 2441 5000 ext 1107
  • +66 2441 9509-10
ปริญญาตรี

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ

มีการสอบคัดเลือกบุคคเข้าศึกษาจาก 2 ระบบ ระบบแอดมิชชั่น ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ระบบโควตา ที่สมัครและสอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง ปีการศึกษา 2559 เปิดรับตรง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น.
สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่

OUR LOCATION

Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
999 Phutthamonthon 4 Road, Salaya,
Phutthamonthon Nakhon Pathom, 73170