สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปรัชญาของเรา


ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการเชิงลึกในสาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการศึกษาแบบพหุวิทยาการมีการใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมิน และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่เน้นการประยุกต์ศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมที่มีในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หลักสูตรมุ่งหวังการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการประดิษฐ์เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และในระดับโลก เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

หลักสูตร


รายวิชาในหลักสูตร

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
นักศึกษาที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม และการสำรวจและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดนี้ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
2. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือก แผน ก แบบ ก ๒ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต แผน ข ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
4. วิทยานิพนธ์ (สำหรับแผน ก แบบ ก ๒)
5. สารนิพนธ์ (สำหรับแผน ข)

 ดาวโหลดรายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร

มุ่งเน้นการวิจัยแบบพหุวิทยาการมีการใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชาหลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานในการวิจัยเพื่อสังเคราะห์ขึ้นเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม หรือนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1. นวัตกรรมเพื่อการสำรวจและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2. นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

et_trip

มุ่งเน้นงานวิชาการแบบพหุวิทยาการ มีการใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานในงานวิชาการพื่อประเมินค่าเทคโนโลยีที่เหมาะสม หรือนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อม
1. เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่
2. เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงนโยบาย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 2
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
- ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแผน ข
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน


หลักสูตรภาคปกติ : จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ
หลักสูตรภาคพิเศษ : จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร


- (ภาคปกติ) แผน ก.2 110,400 บาท (ระยะเวลา 2 ปี)
- (ภาคพิเศษ) แผน ก.2 171,300 บาท (ระยะเวลา 2 ปี)

 
คณาจารย์ในหลักสูตร
 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์
  ที่ปรึกษา
 2. อาจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร
  ประธานคณะกรรมการ
 3. รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต
  กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา สุจริตกุล
  กรรมการ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์
  กรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร เกิดฤทธิ
  กรรมการและเลขานุการ
 7. นางสาวอุทุมพร ไวฉลาด
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทุนอุดหนุนการศึกษา
 
ผู้ที่เข้ารับการศึกษา มีสิทธิ์ที่จะขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลและทุนจากหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เช่น ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของ สพช. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ ทุนสนับสนุนนักศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนา ทุนมูลนิธิ ชิน โสภณพาณิช ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
กำหนดการรับสมัคร

ดูกำหนดการรับสมัครจากบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.mahidol.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวอุทุมพร ไวฉลาด 02-4415000 ต่อ 1109

e-mail: utumporn.wai@mahidol.ac.th

งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • wantanee.pho@mahidol.ac.th
 • +66 2441 5000 ext 1107
 • +66 2441 9509-10
ปริญญาตรี

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ

มีการสอบคัดเลือกบุคคเข้าศึกษาจาก 2 ระบบ ระบบแอดมิชชั่น ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ระบบโควตา ที่สมัครและสอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง ปีการศึกษา 2559 เปิดรับตรง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น.
สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่

OUR LOCATION

Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
999 Phutthamonthon 4 Road, Salaya,
Phutthamonthon Nakhon Pathom, 73170