ผลงานและรางวัล - ปี 2560- 2559

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผล ในโครงการ GeoS4S project

แสดงความยินดี ให้กับ รศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผล ในโครงการ GeoS4S project ของ University of Salzburg Interfaculty Department for Geoinformatics-Z_GIS


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรองชนะเลิศอันดับ 3 นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560

06 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ และนางสาวณัฎฐวี ตาสกุล ได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงาน พัดลมระบายความร้อนชนิดมอเตอร์ต่อตรงแบบผันแปรสำหรับภาคการเกษตร และนอกจากนี้ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ และนายพีระวิทย์ สิงห์โต ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงาน เปลี่ยนของเสียให้เกิดประโยชน์ : ระบบแก๊สซิไฟเออร์ขนาดเล็กเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลสำหรับพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี 2559 โดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 159/2559 และได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก Green and Clean Hospital โดยคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 19/2560 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560

 รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล


ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก วงศ์ส้มกุ้ง Begoniaceae

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก วงศ์ส้มกุ้ง Begoniaceae จากป่าเขาหินปูน ในประเทศไทยและพม่าตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี โดยพืชดังกล่าวมีสถานภาพเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม ตามสถานภาพของ IUCN บทความที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ Blumea Journal ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Edinburgh Journal of Botany ประเทศสกอตแลนด์

 ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย


รางวัลเหรียญบรอนซ์เงิน งาน "Seoul International Invention Fair 2016" ( SIIF 2016)

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์และนักศึกษา ป.โทหลักสูตรการจัดการเมืองน่าอยู่ (LE) , และหลักสูตรเทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ (AT) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลเหรียญบรอนซ์เงิน ในการ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง"มอเตอร์สายพันธุ์ใหม่ : ลูกผสมมอเตอร์ และไดนาโม(MO-DY) ในงาน "Seoul International Invention Fair 2016" ( SIIF 2016) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559

รางวัลเหรียญบรอนซ์เงิน งาน Seoul International Invention Fair 2016 ( SIIF 2016)


นายโชคนิธิ คงชุ่ม (เก่ง) นักศึกษา ET40 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ซึ่งได้รับรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 8

ขอแสดงความยินดีกับ “นายโชคนิธิ คงชุ่ม (เก่ง) นักศึกษา ET40” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ซึ่งได้รับรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 8 สาขารางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว นายโชคนิธิ เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มทำงานอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “กลุ่มใบไม้” และได้ร่วมทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ เพื่อเข้าร่วมเป็นจิตอาสาปกป้องแม่ปลาในฤดูวางไข่ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีหรือเรียกว่า “เครือข่ายงานปกป้องปลาฤดูมีไข่” จนได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

 รางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 8


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งาน "ศาลายาวิถี สัมผัสสีสันและลมหายใจแห่งศาลายา"

รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เข้าร่วมงาน "ศาลายาวิถี สัมผัสสีสันและลมหายใจแห่งศาลายา" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งนายเทพวิชญ์ การธนไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้ารับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท จากการประกวดภาพถ่ายในชื่อชุด "Train to Salaya Life" ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

 ศาลายาวิถี สัมผัสสีสันและลมหายใจแห่งศาลายา


โครงการ Fall 2016 YSEALI Academic Fellowship จัดโดย สถานทูตสหรัฐอเมริกา

นายเทพวิชญ์ การธนไพบูลย์ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Fall 2016 YSEALI Academic Fellowship ซึ่งโครงการนี้ก่อตั้งโดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา เพื่อรวมผู้นำรุ่นเยาว์ จากบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ลาว สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อมุ่งจัดการกับสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นความท้าทายสำคัญของภูมิภาคอาเซียนในยุคสมัยของตน
โดยนักศึกษาได้ส่งผลงานประวัติความรู้ความสามารถ ภายใต้หัวข้อ Environmental Issues รวมถึงได้ร่วมโครงการ YSEALI Debate Camp โดยผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการจนผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อเข้าค่าย YSEALI Debate Camp เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งนักศึกษาได้แสดงความสามารถในการโต้วาทีภาษาอังกฤษอีกด้วย

Fall 2016 YSEALI Academic Fellowship


MU-IR Ambassadors 2015

นายเทพวิชญ์ การธนไพบูลย์ เป็นนักศึกษา 1 ใน 6 ผู้ได้รับตำแหน่ง MU-IR Ambassadors 2015 โดยรับหน้าที่เป็นทูตประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และรับหน้าที่เป็น MU Guide (ยุวมัคคุเทศก์) ของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิเช่น นำอาคันตุกะเข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และนิทรรศการ "วันมหิดล", นำ Miss Melissa Ramadhani Azis จาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ตำแหน่ง Drafter Financial Statement of Faculty of Industrial Technology เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวิและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

 MU-IR Ambassadors 2015


โครงการกิจกรรมณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ผศ.ดร.ศรัณยา สุจริตกุลเข้ารับรางวัลคนไทยตัวอย่างจากโครงการกิจกรรมณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559 จัดโดยสมัชชานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)

คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559


รางวัลเกียรติคุณคนของแผ่นดิน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559

ผศ.ดร.ศรัณยา สุจริตกุล เข้ารับรางวัลเกียรติคุณคนของแผ่นดิน โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชันเทิดทูนเกียรติ แม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ในรางวัลแม่พิมพ์ต้นแบบ สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ณ ศูนย์ประชมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

รางวัลเกียรติคุณคนของแผ่นดิน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559


บุคคลดีเด่นประจำเดือน พฤษภาคม 2559

นายศิลา ศรีราชา อดีตประธานชมรมยิงปืน และเป็นนักกีฬายิงปืนที่ได้รับเครื่องหมายสามารถทางกีฬาประจำปี 2558 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลดีเด่นประจำเดือน พฤษภาคม 2559


บุคคลดีเด่นเมษายน 2559

นายชัชวาลย์ มิลสลุด เป็นผู้มีความขยัน ตั้งใจทำงาน มีน้ำใจมีประสบการณ์และมีความสามารถหลากหลายทุ่มเทการทำงานให้กับคณะ และมีความสามารถในการประดิษฐ์อุปกรณ์จากวัสดุเหลือใช้ให้กับคณะเพื่อสนับสุนการทำงาน

นายชัชวาลย์ มิลสลุด


รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. นรินทร์ บุญตานนท์ นางสาวสวรรยา พรหมดวง นางสาวณัฐสุดา คำปา และนางสาวสุภาวดี ฤกษ์อินทรีย์
ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 ระดับดี จากผลงาน กังหันลมแบบใบพัดหมุนสวนทาง (Counter Rotating Wind Generator) ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ดร. นรินทร์ บุญตานนท์


บุคคลดีเด่น ประจำเดือน มีนาคม 2559

นางสวัสดิรักษ์ ใสงาม เป็นบุคคลที่มีความขยัน ใส่ใจทำงานและทุ่มเทในการทำงานได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อย รอบคอบ ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

บุคคลดีเด่น ประจำเดือน มีนาคม 2559


บุคคลดีเด่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา สุจริตกุล เป็นผู้ริเริ่มและบริหารงานร้านมือสอง นำรายได้สนับสนุนผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ที่ซื้อจากเงินรายได้ร้านค้าให้กับผู้พิการ

นายมนัส ทองหล่องเป็นผู้เสียสละ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม แม้มีเหตุการณ์ฉุกเฉินสามารถช่วยเหลือคณะได้อย่างทันท่วงที

บุคคลดีเด่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 นายมนัส ทองหล่อ


บุคคลดีเด่นประจำเดือน มกราคม 2559

นางสาวนภัสรวี เจริญสวัสดิ์ และ นายสุเทศ สุกไส เป็นผู้เก็บกระเป๋าเงินและทำการประสานงานคืนเจ้าของ (นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา)

บุคคลดีเด่นประจำเดือน มกราคม 2559


"บุคคลดีเด่น" ประจำเดือน ธันวาคม 2558

อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ อาจารย์ผู้มุ่งมั่นประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติคว้ารางวัลเหรียญทองจากงาน นิทรรศการ Seoul International Invention Fair เรื่อง ระบบตรวจวัดและควบคุม การสังเคราะห์แสงของพืชอัจฉริยะ ในงานแสดงนิทรรศการ“SeouIInternational Invention Fair” (SIIF) ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 เรื่อง “กังหันลมแบบใบพัดหมุนสวนทาง” (Counter Rotating Wind Generator) ในสาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ และอีกหลายๆ รางวัลที่ผ่านมาสร้างชื่อเสียงให้กับคณะมากมายจนเป็นที่รู้จักจึงสมควรได้รับการยกย่องเป็น “บุคคลดีเด่น” ประจำเดือน ธันวาคม 2558

บุคคลดีเด่น