ประวัติคณะฯ
เรื่องราวความเป็นมา..

นับแต่ช่วงทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการขยายตัวของปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ กรณีเรือน้ำมันล่มในอ่าวไทย การล่าสัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่นเรศวรและแม่น้ำแม่กลองเน่า เป็นต้น มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึง สถานการณ์ดังกล่าวและเล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา วิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้ง โครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Education and Research Project) ขึ้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยมีที่ทำการชั่วคราวที่อาคาร 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช หลังจากนั้นโดยการสนับสนุนด้านงบประมาณเริ่มต้นจากมูลนิธิฟอร์ด

โครงการฯ ได้ย้ายไปเช่าโรงแรมราชศุภมิตร ถนนหลานหลวง (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงแรมปริ๊นเซส) เพื่อเปิดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม ใน ปี พ.ศ.2521 โครงการฯ ได้พัฒนาเป็น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (Faculty of Environment and Resource Studies) โดยมีสถานที่ของตนเอง ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ศาลายา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เป็นต้นมา

คณะ ฯ ได้ให้บริการด้านการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และการบริการวิชาการ ทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติ และในปีการศึกษา 2546 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมาจนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันวาน

วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำแห่งเอเซียด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้วยสหสัมพันธ์วิทยา อย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา


วางศิลาฤกษ์
ภาพวางศิลาฤกษ์ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
อ.นาท ตันทวิรุณห์
รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ คณบดีคนแรกของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยารกรศาสตร์
ตึกคณะสิ่งแวดล้อมในอดีต
อาคารของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สมัยเริ่มต้นทำเนียบคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์

รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์

วาระการดำรงตำแหน่ง ปี 2520 – 28 พฤศจิกายน 2527

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  อ้วนอ่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน

วาระการดำรงตำแหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2528 – 13 กันยายน 2533

ดร อรพินท์ เอี่ยมศิริ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เอี่ยมศิริ

วาระการดำรงตำแหน่ง 18 กันยายน 2533 – 15 กรกฎาคม 2535

ดร.นพ.เทพนม  เมืองแมนิ

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน

วาระการดำรงตำแหน่ง 16 กรกฎาคม 2535 – 30 กันยายน 2538


รองศาสตราจารย์ รุ่งจรัส  หุตะเจริญ

รองศาสตราจารย์ รุ่งจรัส หุตะเจริญ

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2538 – 30 กันยายน 2542


ดร.อนุชาติ  พวงสำลี

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2542 – 30 กันยายน 2550


ดร.สิทธิพงษ์  ดิลกวณิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2550 -30 กันยายน 2554


ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2554 – ปัจจุบัน

อาคาร 1 อาคาร 1 และ 2 อาคาร 1 และ 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
อาคาร 3 อาคาร 3 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
อาคารพัฒนดล อาคาร 4 สิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์