โครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Environmental Health and Food Safety

ระหว่างวันที่ 7 - 21 ธันวาคม 2564

ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร. ปรียาพร เกิดฤทธิ์ เป็นประธานโครงการฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ras.en.mahidol.ac.th/event/international-training-course-on-environmental-health-and-food-safety/