ปีงบประมาณ 2562

การบรรยายพิเศษ และการประชุมวิชาการ

  2 ต.ค. 61
กิจกรรม Special Talk ในหัวข้อ "Smart borer and cellulose extraction" โดย Dr. Akira Kagawa from Forestry and Forest Products Research Institute Tsukuba, Japan ( ผู้เข้าร่วม 12 คน)
  25 ต.ค. 61 บรรยายพิเศษในหัวข้อ Wood anatomy: A revitalization of a classic technique with new applications in climate and environmental research  ( ผู้เข้าร่วม 15 คน)
 

22 – 23 พ.ย. 61

The 3rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018): Global Development with Environmental Sustainability

 

28 พ.ย. 61

งาน "ปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ปีที่ 34"

( ผู้เข้าร่วม 279 คน)

  12 ธ.ค. 61 บรรยายพิเศษ Research Talk ในหัวข้อ  "เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน" โดยคุณกุลธิดา ครุฑ ( ผู้เข้าร่วม 17 คน)

7 ก.พ. 62

การบรรยายพิเศษ Research Talk ในหัวข้อ "South Florida's Water Management Practices in the Past, Present and Future" โดย Mr. David W. Stewart, former Senior Vice President จาก Kimley Horn ( ผู้เข้าร่วม 15 คน)

  21 ก.พ. 62 การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Roadshow : แนวทางเกี่ยวกับ การให้บริการรับทำวิจัยและ การให้บริการวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561 โดยงานบริการวิจัยและวิชาการ  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INT) (ผู้เข้าร่วม 25 คน)
  14 มี.ค. 62 เวทีเสวนาพิเศษ หัวข้อ "ถอดบทเรียนคดีสิ่งแวดล้อม ตอน อุทาหรณ์ ฝุ่น PM2.5"  (ผู้เข้าร่วม 144 คน)
21 มี.ค. 62 งานปาฐกถาพิเศษ "ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์" ประจำปี 2562 และการเสวนาพิเศษหัวข้อ "พ.ร.บ. น้ำฉบับใหม่ แก้วิกฤตน้ำของไทยได้จริงหรือ?" (ผู้เข้าร่วม 82 คน)
 

5 มิ.ย. 62 เสวนาพิเศษ เนื่องใน "วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562" ในหัวข้อ "Thailand's Cleaner Air Solutions: What we can learn from China?"
(ผู้เข้าร่วม 127 คน)

25 ก.ค. 62 การบรรยายพิเศษ Research Talk ในหัวข้อ "The intersection and challenges of environmental science to policy"   โดย : Assoc. Prof. Peter Davies, Head of Department, Environmental Sciences, Macquarie University (ผู้เข้าร่วม 21 คน)
  13 ส.ค. 62 บรรยายพิเศษเรื่องภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้กับคณะครูและนักเรียน จากศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรม
(ผู้เข้าร่วม 13 คน)
  19 ก.ย. 62 กิจกรรมเสวนาพิเศษ "ศาสตราจารย์ ดร. นพ. เทพนม เมืองแมน" (ผู้เข้าร่วม 58 คน)

โครงการฝึกอบรม

18-25 ต.ค. 61
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13 (รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์) (ผู้เข้าร่วม 69 คน)
  5 – 8 พ.ย.61
Study Visit and On-site Training on "Crab Banks and Ecotourism" (รศ.ดร.ศันสนีย์ ชูแวว)
1-5 เม.ย.62
โครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม  "ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" (อ.ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ) (ผู้เข้าร่วม 70 คน)
  19-21 เม.ย.62
โครงการค่ายผู้นำโรงเรียนสิ่งแวดล้อม อบจ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 2 (อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์) (ผู้เข้าร่วม 16 คน)
  22 เม.ย. - 10 พ.ค.62
โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม อบจ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 12 (อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์) (ผู้เข้าร่วม 86 คน)
7 – 28 พ.ค.62
โครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Natural Disasters Management" (ผศ.ดร. ธรรมรัตน์  พุทธไทย) (ผู้เข้าร่วม 18 คน)
  14-15 พ.ค.62
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเกษตรแบบอัจฉริยะ (ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ) (ผู้เข้าร่วม 43 คน)
2 ก.ค. – 22 ก.ค.62
โครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Adapting to Climate Change: Facing the Consequence" (รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์)
(ผู้เข้าร่วม 17 คน)
  23-25 ก.ค. 62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ครั้งที่ 2/2562" (รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
(ผู้เข้าร่วม 6 คน)
  5 – 6 ส.ค.62
โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต)
(ผู้เข้าร่วม 27 คน)
  6-8 ส.ค. 62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ครั้งที่ 2/2562" (รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
(ผู้เข้าร่วม 5 คน)
13-17 ส.ค. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (อ.ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ)
(ผู้เข้าร่วม 36 คน)

 

<< ปีงบประมาณ 2563 / ปีงบประมาณ 2561 >>

login