ทุนสนับสนุนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับเกียรตินิยม เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562