เรียน คณาจารย์/นักวิจัย

 

วช. แจ้งกำหนดเปิดรับรับสมัครนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ในสาขา Social Science และ Natural Science

โดยเป็นทุนให้นักวิจัยไทยทำร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่น (นักวิจัยไทยทำวิจัยในประเทศไทย นักวิจัยญี่ปุ่นทำในประเทศญี่ปุ่น)

งบประมาณ ไม่เกิน 650,000 บาท/ปี ระยะเวลาไม่เกิน 2-3 ปี  

ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขอรับทุนที่่ www.nrct.go.th หรือ www.nrms.go.th 

ส่งใบสมัครและแบบเสนอโครงการมาที่กองการต่างประเทศ วช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 ก.ย. 2561 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 2109