ทุนต่างๆสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการ Japan Science and Technology Agency (JST) Sakura Science Plan เขียนโดย Super User ฮิต: 684
ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Super User ฮิต: 491
ทุนสนับสนุนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Super User ฮิต: 382
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่น(์NRCT-JSPS) เขียนโดย Research Fund ฮิต: 510
Graduate Student Academic Presentation Grant (in Thailand and Abroad) เขียนโดย Super User ฮิต: 1336
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการภายในและภายนอกประเทศ เขียนโดย Super User ฮิต: 1234
Research Supplies Fee Allocation for PhD Students เขียนโดย Super User ฮิต: 776
Research Supplies Fee Allocation for MT Students เขียนโดย Super User ฮิต: 520
A Publication Reward for PhD Students เขียนโดย Super User ฮิต: 539
การเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2563 เขียนโดย Research Fund ฮิต: 679