ทุนต่างๆสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการ Japan Science and Technology Agency (JST) Sakura Science Plan เขียนโดย Super User ฮิต: 222
ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Super User ฮิต: 196
ทุนสนับสนุนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Super User ฮิต: 140
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่น(์NRCT-JSPS) เขียนโดย Research Fund ฮิต: 121
Graduate Student Academic Presentation Grant (in Thailand and Abroad) เขียนโดย Super User ฮิต: 306
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการภายในและภายนอกประเทศ เขียนโดย Super User ฮิต: 281
Research Supplies Fee Allocation for PhD Students เขียนโดย Super User ฮิต: 318
Research Supplies Fee Allocation for MT Students เขียนโดย Super User ฮิต: 239
A Publication Reward for PhD Students เขียนโดย Super User ฮิต: 248
การเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2563 เขียนโดย Research Fund ฮิต: 449