สำหรับนักศึกษาและอาจารย์

 1. ระบบออนไลน์
  Course Syllabus Online (สำหรับนักศึกษา, สำหรับอาจารย์)
  ระบบเกรดออนไลน์
  แบบประเมินออนไลน์
  ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 2. แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สำหรับอาจารย์)

ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนต่างๆ ที่ควรทราบ

สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

 1. Course Syllabus Online (สำหรับนักศึกษา, สำหรับอาจารย์)
 2. ระบบเกรดออนไลน์
 3. แบบประเมินออนไลน์
 4. ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 5. แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา ♡
  1. แบบฟอร์ม สว.1 การขออนุมัติให้ดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
  2. แบบฟอร์ม สว.2 การตรวจสอบคุณสมบัติขั้นสุดท้ายก่อนเสนอขออนุมัติปริญญา
  3. แบบฟอร์ม สว.3 การขอออกหนังสือราชการเพื่อใช้ในการศึกษาและวิจัยประกอบการเรียนการสอน
  4. แบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย
 6. ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
 7. ทุนนำเสนอผลงานวิชาการ
  1. ขั้นตอนขอทุน
  2. ประกาศคณะฯ เรื่องทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการ
  3. ใบสมัครขอทุน (ภาษาไทย)
  4. Application form for graduate student academic presentation grant (in Thailand and Abroad)
 8. MAP-C
  1. คู่มือการใช้งานระบบโครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับอาจารย์ดำเนินการในกระบวนการแจ้งรายวิชาที่ต้องการเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษา)
  2. คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา)

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา

 1. ขั้นตอนนำนักศึกษาออกภาคสนาม ปริญญาโท
 2. แนวปฏิบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา ปริญญาโท
 3. แนวปฏิบัติอาจารย์ผู้สอน ปริญญาโท
 4. จดหมายขอข้อมูล บัณฑิตศึกษา
 5. การขอ IRB ในคน กรณีที่เกี่ยวกับคน
 6. การขอ IRB ในคน กรณีไม่เกี่ยวกับคน
 7. การขอ IRB ในสัตว์
 8. การสอบวัคคุณสมบัติ Qualifying Exam (ปริญญาเอก)
 9. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
 10. การขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
 11. การขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งกรรมการควบคุม)
 12. การขอสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
 13. การขอจบการศึกษา บัณฑิตศึกษา
 14. การขออุทธรณ์ผลการศึกษา ปริญญาโท
 15. การขอเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ ปริญญาโท
 16. การขอเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์ประจำภาคพิเศษและนานาชาติ
 17. การขอทุนการศึกษา บัณฑิตศึกษา

ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ควรทราบ