บุคลากรสายสนับสนุนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สำนักงานคณบดี

ภาณี

นางภาณี  นาคไร่ขิง

นักทรัพยากรบุคคล
หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
0-2441-5000 ต่อ 1119
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ราตรี

นางสาวราตรี   ธรรมคำ

นักวิชาการศึกษา
0-2441-5000 ต่อ 1108
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศักดิ์สิทธิ์

นายศักดิ์สิทธิ์  อุณหสถิตธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2441-5000 ต่อ 1229
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานทรัพยากรบุคคล

ภาณี

นางภาณี  นาคไร่ขิง

นักทรัพยากรบุคคล
รักษาการหัวหน้างาน
หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
0-2441-5000 ต่อ 1119
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สมพร พิมพ์ศิริ

นางสมพร  พิมพ์ศิริ

นักทรัพยากรบุคคล
0-2441-5000 ต่อ 1118
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

นางสาวสีตลา  กลิ่นมรรคผล

นางสาวสีตลา  กลิ่นมรรคผล

นักทรัพยากรบุคคล
0-2441-5000 ต่อ 1127
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

นางออมจิต เขตเผชิญไชย

นางออมจิต  เขตเผชิญไชย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2441-5000 ต่อ 1126
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานสื่อสารองค์กร

 
ปริญญา เชาวน์วิวัฒนาพร

นายปริญญา เชาวน์วิวัฒนาพร

รักษาการหัวหน้างาน
นักวิเทศสัมพันธ์
0-2441-5000 ต่อ 2104
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยบริหารเอกสาร

จันทิมา พูลโสภา

นางสาวจันทิมา  พูลโสภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2441-5000 ต่อ 2103
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนิรมล มุ่นพลาย

นางสาวนิรมล  มุ่นพลาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2441-5000 ต่อ 2222
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอิสรพันธ์ ยุวรี

นายอิสรพันธ์ ยุวรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2441-5000 ต่อ 2105
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

Thanchanok Onlamool

ธันย์ชนก อ่อนละมูล

นักวิเทศสัมพันธ์
0-2441-5000 ต่อ 1120
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานกายภาพและบริการพื้นฐาน

 
นายอภิรมย์  อังสุรัตน์

นายอภิรมย์  อังสุรัตน์

หัวหน้างาน
หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมซ่อมบำรุงและพลังงาน
วิศวกรไฟฟ้า
0-2441-5000 ต่อ 1116
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยวิศวกรรมซ่อมบำรุงและพลังงาน

นายสุภาพ	 สิงคลีประภา

นายสุภาพ  สิงคลีประภา

วิศวกรไฟฟ้า
0-2441-5000 ต่อ 1117
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายมนัส ทองหล่อง

นายมนัส  ทองหล่อง

ช่างซ่อมบำรุง
0-2441-5000 ต่อ 4000

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายมนัส ทองหล่อง

นายไพศาล  ไชยศรีรัมย์

ช่างไฟฟ้า รดับ ช.2
0-2441-5000 ต่อ 4000
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

สุเทศ สุกใส

นายสุเทศ  สุกไส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหน่วยอาคารและสถานที่
0-2441-5000 ต่อ 1122
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มณีพร

นางสาวมณีพร  คุ้มกัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2441-5000 ต่อ 1123
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวเสริมนิจ ศิรินคร

นางสาวเสริมนิจ ศิรินคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2441-5000 ต่อ 2130
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายพสิษฐ์ ไชยศรีรัมย์

นายพสิษฐ์ ไชยศรีรัมย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2441-5000 ต่อ 9 หรือ 2106
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนงค์ เขียนนอก

นางจำนงค์  เขียนนอก

แม่บ้าน ระดับ ป2
0-2441-5000 ต่อ 1104
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บุญธรรม นัทธีศรี

นางบุญธรรม  นัทธีศร

แม่บ้าน ระดับ ป2
0-2441-5000 ต่อ 1104
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายชัชวาลย์ นิลสลุด

นายชัชวาลย์  นิลสลุด

คนสวน
0-2441-5000 ต่อ 1992
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยยานพาหนะ

นายปัญญา สุวรรณพันธ์

นายปัญญา  สุวรรณพันธ์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
0-2441-5000 ต่อ 1125
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอรัญ ชาญชัย

นายอรัญ  ชาญชัย

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1
0-2441-5000 ต่อ 2008
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอโศก สุภาพจันทร์

นายอโศก  สุภาพจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1
0-2441-5000 ต่อ 2008
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานสารสนเทศ

 
วรงค์ บุญเชิดชู

นายวรงค์  บุญเชิดชู

รักษาการหัวหน้างาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ผู้ชำนาญการพิเศษ) 
0-2441-5000 ต่อ 3308

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยระบบฐานข้อมูล

นายภากร ศรีมโนภาษ

นายภากร   ศรีมโนภาษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0-2441-5000 ต่อ 3309
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

นางสุรีรัตน์ ทองประภา

นางสุรีย์รัตน์   ทองประภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0-2441-5000 ต่อ 1228

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยภูมิสารสนเทศ

นายธีรวุฒิ ชิยานนท์

นายธีรวุฒิ  ชิยานนท์

นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์
0-2441-5000 ต่อ 3349
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

นางสาวคันธรส  ชำนาญกิจ

นางสาวคันธรส  ชำนาญกิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ผู้ชำนาญการพิเศษ) 
0-2441-5000 ต่อ 3101
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประทีบ เทพยศ

นายประทีป   เทพยศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0-2441-5000 ต่อ 3311
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จาริณี อิ้วชาวนา

นางสาวจาริณี  อิ้วชาวนา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
0-2441-5000 ต่อ 3102
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายมณเฑียร แสงสินทรัพย์

นายมณเฑียร  แสงสินทรัพย์

นักวิชาการช่างศิลป์
0-2441-5000 ต่อ 1103
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมเจตน์ ปิ่นปลื้มจิต

นายสมเจตน์  ปิ่นปลื้มจิต

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
0-2441-5000 ต่อ 4108
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนภัสรวี  เจริญสวัสดิ์

นางสาวนภัสรวี   เจริญสวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี
0-2441-5000 ต่อ 4108
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานนโยบายและแผน

 
นางสาวอภิสรา โชติภาภรณ์

นางสาวอภิสรา  โชติภาภรณ์

หัวหน้างาน
หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพ
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
0-2441-5000 ต่อ 2119
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยแผนและงบประมาณ

นางชฎาพร	 ประสพถิ่น

นางชฎาพร  ประสพถิ่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0-2441-5000 ต่อ 2118
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยพัฒนาคุณภาพ

นางปาลิดา เจริญสุข

นางปาลิดา   เจริญสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2441-5000 ต่อ 2120
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานบริการการศึกษา

 
นางวันทนีย์	โพธิ์กลาง

นางวันทนีย์   โพธิ์กลาง

หัวหน้างาน
นักวิชาการศึกษา(ผู้ชำนาญการพิเศษ) 
0-2441-5000 ต่อ 1107
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

หน่วยบริการการศึกษา

ไพลิน บุนนาค

นางสาวไพลิน   บุนนาค

นักวิชาการศึกษา
0-2441-5000 ต่อ 1111
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไพลิน บุนนาค

นางสาวปาลิน ฉวีแก้วดี

นักวิชาการศึกษา
0-2441-5000 ต่อ 1113
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จักรี ศิริรักษ์

นายจักรี ศิริรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0-2441-5000 ต่อ 1105
e-mail : e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายภัทรพล แก้วสถิตย์

นางสาวธนวรรณ ขวัญใจ

นักวิชาการศึกษา
0-2441-5000 ต่อ 1101
e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวศรีสุภางค์ ลิมป์กาญจนวัฒน์

นางสาวศรีสุภางค์    ลิมป์กาญจนวัฒน์

นักวิชาการศึกษา
0-2441-5000 ต่อ 1112
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

สุดา ขำดำรงเกียรติ

นางสุดา  ขำดำรงเกียรติ

นักวิชาการศึกษา
0-2441-5000 ต่อ 1110
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อุทุมพร ไวฉลาด

นางสาวอุทุมพร  ไวฉลาด

นักวิชาการศึกษา(ผู้ชำนาญการพิเศษ) 
0-2441-5000 ต่อ 1109
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

หน่วยกิจการนักศึกษา

นายภัทรพล แก้วสถิตย์

นายภัทรพล แก้วสถิตย์

นักวิชาการศึกษา
0-2441-5000 ต่อ 2130
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สุกัญญา ส่งสวัสดิ์

นางสุกัญญา   ส่งสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษา
0-2441-5000 ต่อ 2129
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาววรนันท์ บุตราช

นางสาววรนันท์    บุตราช

เจ้าหน้าที่วิจัย
0-2441-5000 ต่อ 2117
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รัชพล ชื่นอารมณ์

นายรัชพล  ชื่นอารมณ์

พนักงานจัดการสโมสร ระดับ ส1
0-2441-5000 ต่อ 1001
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานคลังและพัสดุ

 
 
 

หน่วยการเงินและบัญชี

ยุพา วิระยาลัย

นางสาวยุพา    วิระยาลัย

นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาการหัวหน้างาน
0-2441-5000 ต่อ 2121
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

นางสาวนิตยา   สุวรรณเนตร

นักวิชาการเงินและบัญชี
0-2441-5000 ต่อ 2124
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ยุพา วิระยาลัย

นางจินตนา ประสพถิ่น

นักวิชาการเงินและบัญชี
0-2441-5000 ต่อ 2122
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวจิตราภรณ์ เจือจันทร์พิพัฒ

นางสาวจิตราภรณ์   อังภิวัฒน์ศรานนท์

นักวิชาการเงินและบัญชี
0-2441-5000 ต่อ 2113
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยพัสดุ

ลำไพ โพธิ์เข็ม

นางสาวลำไพ   โพธิ์เข็ม

นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
0-2441-5000 ต่อ 2128
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวฑิฆัมพร ซ้อนฝั้น

นางสาวฑิฆัมพร ซ้อนฝั้น

นักวิชาการพัสดุ
0-2441-5000 ต่อ 2126
e-mail : 

 

หน่วยกฏหมาย

 

หน่วยสวัสดิการ

พรทิพย์ จั่วแจ่มใส

นางสาวพรทิพย์   จั่วแจ่มใส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2441-5000 ต่อ 2125
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

 
ยุทธพล ผ่องพลีศาล

นายยุทธพล    ผ่องพลีศาล

หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่วิจัย
0-2441-5000 ต่อ 2109
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ

นายชิษณุพงศ์ ประทุม

ดร. ชิษณุพงศ์    ประทุม

นักวิจัย
0-2441-5000 ต่อ 2132
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ

นางสาวศุภลักษณ์   วัฒนาเฉลิมยศ

เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) 
0-2441-5000 ต่อ 2114
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ยุทธพล ผ่องพลีศาล

นายยุทธพล    ผ่องพลีศาล

เจ้าหน้าที่วิจัย
0-2441-5000 ต่อ 2109
e-mail : e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ

นางสวัสดิรักษ์ ใสงาม

นางสวัสดิรักษ์    ใสงาม

เจ้าหน้าที่วิจัย
0-2441-5000 ต่อ 2116
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุรีกานต์ โตไทยะ

นางสาวสุรีกานต์    โตไทยะ

เจ้าหน้าที่วิจัย
0-2441-5000 ต่อ 2115
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สำนักวิทยาบริการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ศิรินพัชร จามรดุสิต

นางศิรินพัชร   จามรดุสิต

รักษาการหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
0-2441-5000 ต่อ 2112
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาววิลินธร   ชูโต

นางสาววิลินธร    ชูโต

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
0-2441-5000 ต่อ 2110
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาว สุภาวดี จำปาลา

นางสาว สุภาวดี จำปาลา

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
0-2441-5000 ต่อ 2111
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

นางสาวอิสรีย์ อภิญญา

นางสาวอิสรีย์ อภิญญา

เจ้าหน้าที่วิจัย
0-2441-5000 ต่อ 2108
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

 

หน่วยคลินิกสิ่งแวดล้อม

ชุติธร มูลทองน้อย

นางชุตินธร   มูลทองน้อย

รักษาการหัวหน้างาน 
หัวหน้าหน่วยคลินิกสิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

0-2441-5000 ต่อ 4410
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญา

นายต้องชนะ   สกุลเกียรติปัญญา

นักวิทยาศาสตร์
0-2441-5000 ต่อ 4407
e-mail : e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ธัญญกานท์	พรหมศร

นางธัญญกานท์    พรหมศร

พนักงานทั่วไป
0-2441-5000 ต่อ 4407
e-mail : e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยพัฒนาศักยภาพและประเมินความเสี่ยง

นภารัตน์ ขนันทัย

นางสาวนภารัตน์   ขนันทัย

นักวิทยาศาสตร์
0-2441-5000 ต่อ 4008
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน

จิรวิฐ์ แสงทอง

นางจิรวีฐ์   แสงทอง

นักวิทยาศาสตร์(ผู้ชำนาญการพิเศษ) 
0-2441-5000 ต่อ 4409
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสวรรยา

นางสาวสวรรยา    แซ่แต้

นักวิทยาศาสตร์
0-2441-5000 ต่อ 4408
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวลัดดา เสียงอ่อน

นางสาวลัดดา   เสียงอ่อน

นักวิทยาศาสตร์
0-2441-5000 ต่อ 4409
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ยุพิน ชัยสนิท

นางสาวยุพิณ   ชัยสนิท

พนักงานประจำห้องทดลอง
0-2441-5000 ต่อ 4407
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยการตลาด

นางปัทมา  แสงสินทรัพย์

นางปัทมา  แสงสินทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2441-5000 ต่อ 1230
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ (ศทสล.)

 
นายพงศ์ธวัช โค้วศิริโรจน์

นายพงศ์ธวัช โค้วศิริโรจน์

วิศวกร
054-209849
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวณัฐญาภรณ์ ศรีบุญปวน

นางสาวณัฐญาภรณ์ ศรีบุญปวน

เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์ลำปาง(สบปราบ)
054-209849
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสารภี มะโนวัน

นางสาวสารภี มะโนวัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ลำปาง(สบปราบ)
054-242135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางบุญเพ็ง ชะระ

นางบุญเพ็ง ชะระ

แม่บ้าน ศูนย์ลำปาง(สบปราบ)
054-242135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจตน์ตริน นุฝิ่น

เจตน์ตริน นุฝิ่น

ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป
054-242135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายจตุพร หลวงตุ้ย

นายจตุพร หลวงตุ้ย

ลูกมือช่าง ศูนย์ลำปาง(ผาลาด)
054-242135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.