รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

คณบดี
 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์

รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์

รองคณบดี
 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นโยบาย และแผน
 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ขำโสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ขำโสภา

รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ
 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย

ผู้ช่วยคณบดี
 

 

  อาจารย์ ดร.ปรมิตา พันธ์วงศ์

อาจารย์ ดร.ปรมิตา พันธ์วงศ์

ผู้ช่วยคณบดี
 

 

  อาจารย์ ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ

อาจารย์ ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ

ผู้ช่วยคณบดี
  ดร. อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน

อาจารย์ ดร. อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน

ผู้ช่วยคณบดี