คณะผู้บริหารFaculty of Environment and Resource Studies

รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล

คณบดี

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ขำโสภา

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการคลัง

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

image

รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต

รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเทศสัมพันธ์

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
image

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
image

รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
image

ดร.กันต์ ปานประยูร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
image

อาจารย์ ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและจัดการความรู้

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ที่ปรึกษาคณบดี

ประธานที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช
E-mail : sittipong.dil@mahidol.ac.th

 

รองศาสตราจารย์ รุ่งจรัส หุตะเจริญ
E-mail : rungjarat.hut@mahidol.ac.th

 

รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ อุยะเสถียร
E-mail : enuuy@mahidol.ac.th

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์

 

ผศ.ลิอพล ปุณณกันต์
E-mail : luepol.pun@mahidol.ac.th

 

Mr.Jan T.L.Yap
E-mail : jtlyap@yahoo.com.sg

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ชูแวว
E-mail : sansanee.cho@mahidol.ac.th

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์
E-mail : chumlong.aru@mahidol.ac.th

 

 

 

ที่ปรึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต สงวนตระกูล
  • รองศาสตราจารย์(พิเศษ) มนู ศรีขจร
  • รองศาสตราจารย์(พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ
  • อาจารย์จิระศักดิ์ พูนผล
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธงไชย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สินธุนาวา
  • ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน
  • นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์