คณะผู้บริหารFaculty of Environment and Resource Studies

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

คณบดี
 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์

รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์

รักษาการรองคณบดี
 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์

รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัย นโยบาย และแผน
 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี

รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ขำโสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ขำโสภา

รักษาการรองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ
 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย

ผู้ช่วยคณบดี
 

 

  อาจารย์ ดร.ปรมิตา พันธ์วงศ์

อาจารย์ ดร.ปรมิตา พันธ์วงศ์

ผู้ช่วยคณบดี
 

 

  อาจารย์ ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ

อาจารย์ ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ

ผู้ช่วยคณบดี