อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีความรู้และทักษะการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รวมถึงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาและตัวอย่างที่ดีด้านการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านดังกล่าว การอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฏาคม 2563 โดยมีบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมจำนวน 24 คน ณ ห้องบรรยาย 4114 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

 

SDGs หลัก : 4