อบรมนานาชาติ "Natural Disasters Management"

 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการ การเตรียมพร้อมและการตระหนักถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติให้แก่ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 17 คน จากประเทศอาร์เมเนีย บูร์กินาฟาโซ ชิลี ไอเวอรี่โคสต์ เอธิโอเปีย กินี จอร์แดน คีร์กีซ เมียนมา เนปาล ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ ซูดาน ทาจิกิสถาน ติมอร์-เลสเต ตูนิเซีย และ ตุรกี โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Development Agency: TICA) และมี ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม