MU Youth Camp

  

หัวข้อ

รายละเอียด

SDG goal หลัก:

11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

ชื่อกิจกรรม/โครงการ:

MU Youth Camp

คณะ:

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ:

1-5 เมษายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ:

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์:

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง โดยเน้นการสร้างพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และความรักที่มีต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเน้นให้เรียนรู้ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่เน้นให้คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ทดลอง ออกแบบ หรือนำเสนอแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและชุมชน

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

เป็นหลักสูตรระยะสั้นในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ ระยะเวลา 5 วัน หลักสูตรจะประกอบด้วยการบรรยายในห้องเรียน การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และในภาคสนาม ตลอดจนการทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยบุคลากรเหล่านี้ มาร่วมกันกำหนดเนื้อหาทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับเยาวชนให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม:

นักเรียนระดับชั้นมํธยมศึกษาปีที่ 1-2

- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:

70 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปลงมือปฏิบัติจริงโดยนำความรู้ ทักษะกระบวนการ ไปแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน สังคม ประเทศอาเซียน และสากลต่อไป

Web link เอกสารแนบ/รายงานข้อมูลเพิ่มเติม/

เพื่ออ้างอิงผลลัพธ์หรือการดำเนินงาน:

https://en.mahidol.ac.th/youthcamp/

รูปภาพประกอบ:

 

 ค่ายเยวชนสิ่งแวดล้อม

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ:

12 และ 15