Power Green Camp 13

หัวข้อ

รายละเอียด

SDG goal หลัก:

15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ทางบก

ชื่อกิจกรรม/โครงการ:

Power Green Camp 13  

คณะ:

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ:

18 - 25 ตุลาคม 2561

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ:

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์:

มุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะ การมีจิตสาธารณะ คิดเป็น ทำเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มุ่งหวังว่าเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจะเป็นกลุ่มผู้นำที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับส่งต่อไปยังครอบครัว คนใกล้ชิด โรงเรียน ชุมชน และสังคม

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดองค์ความรู้สู่เยาวชน ผ่านการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ และการลงมือปฏิบัติ Learning from Experience & Learning by Doing ร่วมกับกระบวนการการสะท้อนและอภิปราย (Reflection and Discussion) การอภิปรายและการนำเสนอความคิดรวบยอด (Concept Exploration) และการสาธิตและประยุกต์ใช้ (Demonstration & Application) ผ่านกระบวนการนําเสนอผลงาน (Presentations)

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม:

นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ

- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:

69 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมให้ได้รับทราบถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

Web link เอกสารแนบ/รายงานข้อมูลเพิ่มเติม/

เพื่ออ้างอิงผลลัพธ์หรือการดำเนินงาน:

http://www.powergreencamp.com/

รูปภาพประกอบ:

 

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ:

11 และ 12