SDG13

หัวข้อ

รายละเอียด

SDG goal หลัก:

13 (Target 13.2: Indicator 13.2.2)

ชื่องานวิจัย:

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินพื้นที่สีเขียว จังหวัดนนทบุรี (Geo Informatics Technology for the Assessment of Green Space in Nonthaburi)

คณะ:

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ที่มาและความสำคัญ:

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็วจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้รูปแบบการใช้ที่ดินเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ก่อให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการของพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว (Green Space) โดยบทบาทของพื้นที่สีเขียวมีความสำคัญและประโยชน์ เช่น เพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นแหล่งนันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย เพื่อช่วยลดอุณหภูมิจากอากาศของเมืองที่เกิดจากการพัฒนาสิ่งก่อสร้างในเมือง เป็นต้น

เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของชุมชนเมือง ทำให้พื้นที่สีเขียวนั้นถูกให้ความสำคัญน้อยกว่า ดังนั้นการศึกษาเพื่อประเมินรูปแบบและการกระจายของพื้นที่สีเขียว จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความสำคัญ ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการประเมินพื้นที่สีเขียว รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญให้แก่หน่วยงานในการตัดสินใจและวางแผนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา:

จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์:

เพื่อจำแนกพื้นที่สีเขียว โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และศึกษาแนวทางหรือรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนนทบุรี

แหล่งทุนสนับสนุน:

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)

หน่วยงานที่ร่วมมือ:

สทอภ. และส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:

สทอภ. หน่วยงานรัฐและประชาชนในจังหวัดนนทบุรี

ระดับความร่วมมือ:

ระดับภูมิภาค

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

(ระบุวันที่มีการนำไปใช้):

ฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวและการใช้ที่ดิน ที่เป็นผลผลิตของงานวิจัย จะสามารถใช้บริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนนทบุรี ให้มีความยั่งยืนตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) (1 ต.ค. 2563)

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:

http://gistmu.mahidol.ac.th/

รูปภาพประกอบ:

 

 

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ:

11 15