โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 13

เพื่อเป็นการระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาสาครจึงขอเลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นางสาวรติรัตน์ สุภพิสุทธิ์ โทรศัพท์ 034-428786 หรือ 062-9648639

การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 13 มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีระยะเวลาาอบรมจำนวน 16 วัน ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งเนื้อหาการสอน การฝึกทักษะจากการทดลอง พร้อมทั้งการปฏิบัติจริง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการทำโครงงานกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกำหนดเนื้อหาและวิธีการจัดอบรมให้กับเยาวชน โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายและแกนนำของเยาวชนในการสื่อสารไปสู่ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่นให้ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 034428786
อีเมล Envi.skpao@gmail.com