การวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม SciVal จากฐานข้อมูล Scopus

SciVal คือเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดย Elsevier สำหรับใช้วัด ตรวจสอบ และติดตามสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) ขององค์กร โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (Publications) และการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus

ผลงานแบ่งตามสาขาวิชา ปี 2560-2563 (EN Publication by Subject Area 2017-2020)

ผลงานตีพิมพ์ของคณะส่วนใหญ่อยู่ในสาชา Environmental Science รองลงมาคือสาขา Agricultural and Biological Sciences

Sourse: https://www.scival.com (Date of data: March 15, 2021)

Scholarly Output

Publications in Top Journal Percentiles

ผลงานตีพิมพ์ของคณะ ปี 2017-2020 ในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 148 เรื่อง พบว่าปี 2020 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ผลงานตีพิมพ์ของคณะ ปี 2017-2020 ในฐานข้อมูล Scopus พบว่าปี 2020 มีผลงานที่อยู่ในกลุ่มวารสาร 10% สูงสุดที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

Publications by SJR Journal Quartile

ในปี 2020 มีสัดส่วนของผลงานที่อยู่ใน Quartile 1 และ 2 เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าผลงานของคณะได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพมากขึ้น ผลงานตีพิมพ์ของคณะ ปี 2017-2020 ในฐานข้อมูล Scopus มีผลงานอยู่ใน Quartile 1 มากที่สุดจากทุก Quartile

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อบุคลากรสายวิชาการ ปีปฏิทิน 2557-2563

International Publication per Academic Staff*: Calendar Year 2014-2020

Data from :

 

เป้าหมาย / Target

ปี 2020

ปี 2025

เป้าหมาย ผลงานตีพิมพ์ 0.80 บทความ / คน เป้าหมาย

ผลงานตีพิมพ์ 2.5 บทความ / คน

ผลการดำเนินงาน ผลงานตีพิมพ์ 0.87 บทความ / คน*

อันดับ 1 ในประเทศไทย

*Academic staff counted by PA criteria on 30 September of each year (Date of data: March 15, 2021)

ติดต่อเรา

งานบริหารการวิจัย

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล

โทร 02-441-5000 ต่อ 2109/ 2114/ 2116