งานวิจัย | งานฝึกอบรม/Training | แบบเอกสารต่างๆ/Form Download

ศูนย์วิจัย Research Center

ศูนย์วิจัยภายใต้กำกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

• ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร | Geo-Informatics in Resource and Environment Research and Training (Giren)

ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา | WildRec-Wildlife and Plant Research center & Nature History Museum

ศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

• ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

• ศูนย์ภูมิภาคศึกษาเพื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม

• ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล | Central and Western Regional Centre for Geo-informatics and Space Technology, Mahidol University

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม | Eco-Industry Research and Training Center

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ | Wetland

• ศูนย์เรียนรู้ วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

• ศูนย์วิจัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมเพื่อการค้าบนมุมมองความยั่งยืน

• ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ


เอกสารต่างๆ

- แบบรายงานศูนย์ doc ( update Mar 2020)

- หลักเกณฑ์การสนับสนุนศูนย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2563 (ไฟล์ PDF)

- แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ (ไฟล์ word)