งานวิจัยและบริการวิชาการ

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. ประกาศสำนักงานรับข้อเสนอการวิจัย 62 15 มิ.ย.61
 2. หนังสือกรอบการวิจัย 2562
 3. แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) 62 (แบบ คอบช. 1ช)
 4. คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) 62 (แบบ คอบช. 1ค)
 5. แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 62 (แบบ คอบช. 1ย-1ด)
 6. คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 62 (แบบ คอบช. 2ค)
 7. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ คอบช. 3) (ถ้ามี)
 8. หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (แบบ คอบช. 4) (ถ้ามี)
 9. แบบหนังสือนำส่ง
 10. รายละเอียดในการจัดส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย 62
 11. จริยธรรมการวิจัยในคน
 12. จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
 13. ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ
 14. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
 15. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัต
 16. มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
 17. ประกาศ ปปช. ฉ.1
 18. ประกาศ ปปช. ฉ.2
 19. ประกาศ ปปช. ฉ.3