งานวิจัย | งานฝึกอบรม/Training | แบบเอกสารต่างๆ/Form Download |Journal | Conference | R2R |Newsletter  

งานวิจัยและบริการวิชาการ

 


คู่มืองานวิจัย


สิ่งพิมพ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

journal cover

EnNRJ Journal

JPR2R Journal

จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

Environment and Natural Resources International Conference : ENRIC

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

DataBase (ฐานข้อมูลอื่นๆ)สรุปแบบประเมินความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและกลุ่มลูกค้า ปีงบประมาณ 2561


 Research Center

ศูนย์วิจัยภายใต้กำกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Wetland | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
• Eco-Industry Research and Training Center | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
• Geo-Informatics in Resource and Environment Research and Training | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
• WildRec-Wildlife and Plant Research center & Nature History Museum | ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
 สถาบันวิจัยและฝึกอบรมบึงบอรเพ็ด
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

สอบถามเพิ่มเติม งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล โทร 02-441-5000 ต่อ 2109/ 2114/ 2116

login