งานวิจัย | งานฝึกอบรม/Training | แบบเอกสารต่างๆ/Form Download |Journal | Conference | R2R |Newsletter  

งานวิจัยและบริการวิชาการ

 


คู่มืองานวิจัย


สิ่งพิมพ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

journal cover

EnNRJ Journal

JPR2R Journal

จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

Environment and Natural Resources International Conference : ENRIC

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

DataBase (ฐานข้อมูลอื่นๆ)สรุปแบบประเมินความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและกลุ่มลูกค้า ปีงบประมาณ 2561


 Research Center

ศูนย์วิจัยภายใต้กำกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

• ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร | Geo-Informatics in Resource and Environment Research and Training (Giren)

ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา | WildRec-Wildlife and Plant Research center & Nature History Museum

• ศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

• ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

• ศูนย์ภูมิภาคศึกษาเพื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม

• ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล | Central and Western Regional Centre for Geo-informatics and Space Technology, Mahidol University

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม | Eco-Industry Research and Training Center

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ | Wetland

• ศูนย์เรียนรู้ วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

• ศูนย์วิจัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมเพื่อการค้าบนมุมมองความยั่งยืน


สอบถามเพิ่มเติม งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล โทร 02-441-5000 ต่อ 2109/ 2114/ 2116