งานบริหารการวิจัย

 

ผลงานวิจัยเด่น

Environmantal Management                                                Waste Management                                                  Agriculture

 

ผลงานตีพิมพ์

 

 

 

การบรรยาย Research Talk ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “อัพเดทสถานการณ์ทุนวิจัย รู้เขารู้เรา เตรียมพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพ” วิทยากร: นายยุทธพล ผ่องพลีศาล...
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริหารการวิจัย ได้จัดกิจกรรมบรรยายด้านการวิจัย (Research Talk) ในหัวข้อเรื่อง...

ติดต่อเรา

งานบริหารการวิจัย

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล

โทร 02-441-5000 ต่อ 2109/ 2114/ 2116

login