งานบริหารการวิจัย

 

ผลงานวิจัยเด่น

Environmantal Management                                                Waste Management                                                  Agriculture

 

ผลงานตีพิมพ์

 

ข่าวกิจกรรม

การบรรยายด้านการวิจัย เรื่อง “เทคนิคการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายสำหรับโครงการวิจัย” วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.15 – 15.00 น.
(สรุปประเด็นสำคัญ) การบรรยายด้านการวิจัย (Research Talk) เรื่อง “ขั้นตอนการส่งบทความในวารสารผ่านระบบสากล Editorial Manager และการสืบค้นดัชนีวัดคุณภาพวารสาร (Journal Metric) ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

 

 

Download แบบเอกสารต่างๆ

สนับสนุนงานวิจัย

สารสนเทศงานวิจัย

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

นวัตกรรม Innovation village

จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ (2013-2020)

สอบถามเพิ่มเติม งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล โทร 02-441-5000 ต่อ 2109/ 2114/ 2116
นโยบาย/ยุทธศาสตร์การวิจัย
จุลสารงานวิจัย
ระเบียบปฏิบัติ
คู่มือ/Guideline/ประกาศ
ทุนวิจัย
รางวัล/ผลงาน
สารสนเทศงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

งานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล

โทร 02-441-5000 ต่อ 2109/ 2114/ 2116

login