งานวิจัย | งานฝึกอบรม | แบบเอกสารต่างๆ | ฐานข้อมูลงานวิจัย

แบบเอกสารต่างๆ


เอกสารสำหรับการตีพิมพ์ Publication Form

การยื่นขอรับค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์
ขั้นตอนที่ 1

เฉพาะผู้ที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนเป็นครั้งแรก**

- กรอกชื่อ (ใช้คำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ตรงตามบัตรประชาชน)

- กรอกเลขบัตรประชาชนในช่องที่ติ้ก บุคคลธรรมดาสำหรับภ.ง.ด.1 เท่านั้น
- กรอกที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน)
- กรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร ( ใช้คำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ตรงตามหน้าสมุดบัญชี)
- กรอกอีเมล
หากเขียนผิด ให้เขียนแผ่นใหม่ ห้ามมีการขีดฆ่า/ลบข้อความ

เอกสารแนบ

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เซ็นรับรองสำเนาเอกสาร

2) สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เซ็นรับรองสำเนาเอกสาร

หมายเหตุ: ผู้ที่เคยยื่นฟอร์มดังกล่าวแล้ว ข้ามไปขั้นตอนที่ 2

 

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารและยื่นที่ห้องงานวิจัยและบริการวิชาการ

ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับปี 2563 (2020) ดาวน์โหลดฟอร์ม "2020 แบบขอรับค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ/ระดับชาติ" pdf / doc / ENG

 

ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารฉับปี 2562 (2019) ดาวน์โหลดฟอร์ม "2019 แบบขอรับค่าตีพิมพ์ผลงานหรือสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร" pdf / doc / ENG

กรอกข้อมูลให้ ครบเอกสารแนบ
1) สำเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
2) สำเนาหน้าเว็บไซต์วารสารที่มีชื่อบทความที่เผยแพร่
3) สำเนาหน้าฐาน Web of Science/Scopus/TCI/อื่นๆ ตามประกาศฯ ที่มีชื่อวารสารอยู่ในฐานนั้น
คลิกอ่านวิธีการสืบค้นหลักฐานประกอบการยื่นแบบขอรับค่าตอบแทนผลงาน
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
เซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกหน้าทุกแผ่น
 
บทความตีพิมพ์ฉบับเดือนมกราคม-กันยายน 2563 แต่ยื่นหลังเดือนกันยายน ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม "แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนตีพิมพ์ข้ามปีงบประมาณ"

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 1 และ2 โทรศัพท์สอบถามได้ที่ สวัสดิรักษ์ งานวิจัยและบริการวิชาการ โทร 2116

ขั้นตอนที่ 3 รอการอนุมัติและรับเช็คจากมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอนประมาณ 1-2 เดือน เมื่ออนุมัติแล้ว งานคลังและพัสดุจะโทรศัพท์แจ้งให้ไปรับเช็ค

ต้องการสอบถามสถานะของการดำเนินการเบิกจ่าย โทรศัพท์สอบถามได้ที่ ยุพา งานคลังและพัสดุ โทร 2121


ศูนย์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

- แบบรายงานศูนย์ doc ( update Mar 2020)

- หลักเกณฑ์การสนับสนุนศูนย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2563 (ไฟล์ PDF)

- แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ (ไฟล์ word)

 


เอกสารอื่นๆ

 - 2020 Announcement of publication reward ประกาศหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนฯ ปี 2563(Thai)

- แบบรับรองสัดส่วนการสร้างสรรค์ผลงาน Thai / Eng

- Announce publication or patent or petty patent rewards 2019

- แผนภาพขั้นตอนการยื่นขอรับค่าตอบแทนผลงาน Flowchart research reward submission process (pdf Thai)

- 2019 Publication reward form แบบขอรับค่าตีพิมพ์ผลงานหรือสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร บงส.2/RF.2 ( Eng / Thai )

- 2018 Announcement of publication reward ประกาศหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนฯ ปี 2561 (Thai)

- วิธีการสืบค้นหลักฐานประกอบการยื่นแบบขอรับค่าตอบแทนผลงาน

- แบบส่งเสริมการตีพิมพ์ (การขอผู้เชี่ยวชาญตรวจภาษา)

- List of Selected Journals with High Impact (Scopus Quartile 1 and 2) – 30 June, 2017

- การค้นหารายชื่อวารสารที่อยู่ในหมวดสาขาเดียวกันในฐานข้อมูล Web of Science และ ฐาน Scopus

- การสืบค้นค่า Thai-Journal Impact Factor (TJIF) กลุ่มคุณภาพของวารสาร และรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐาน TCI

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2562

- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีค่า Article Processing Charge (APC) พ.ศ.2562

- คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ


Research fund ทุนวิจัย

- แบบ บงส.1 ข้อเสนอโครงการ (Proposal form Seed grant ,R2R grant ) : pdf , doc , appendix

- แบบรายงานความก้าวหน้า บงส.4 Progress report Seed Grant ,R2R grant Thai : pdf , doc

- รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ Complete Report Seed Grant , R2R grant : pdf , doc

- แบบรายงานการตีพิมพ์ ไทย / Publication report form Eng

- แบบขอทุน สนับสนุนการนำเสนอผลงานต่างประเทศ บงส.3 / Out of country presentation

- ขั้นตอนการดำเนินงานขอรับทุน Seed Grant และ R2R Research Grant


Academic service บริการวิชาการ

- แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ (.DOC)

- แบบหนังสือขออนุมัติโครงการ (.DOC)

- แบบหนังสือขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม (.DOC)

- แบบหนังสือมอบอำนาจ (.DOC)

Utilization from research ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

- หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัย/งานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ Utilization from research form

- แบบแจ้งข้อมูลการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (หัวหน้าโครงการรายงาน) doc / pdf

Invention Disclosure สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

- Invention Disclosure Template_PT01

- Invention Disclosure Template_PT02

- Invention Disclosure Template_PT03


ประกาศ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Announcements, Rules and Regulations)

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจ้างพัสดุและบริหารพัสดุสำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ.2561 (โครงการวิจัย ขออนุมัติโครงการผ่านกองวิจัย)

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจ้าง และบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ทำการวิจัยเอง หรือเป็นผู้ให้บริการรับทำวิจัย หรือให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561 (โครงการบริการวิชาการ (รับทำวิจัย) ขออนุมัติโครงการผ่านสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี (อินโนเทค))


Other

- ทุนวิจัยโปรแกรมเทคโนโลยีฐาน (.DOC)

- ทุนคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (.DOC)

- ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (.DOC)

- ทุนสร้างเสริมสุขภาพ (.DOC)

- ทุนอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (.DOC)

- แบบ_BIOTECH (.DOC)

- แบบ_สวทช (.DOC)

- แบบ_สสส (.DOC)

- แบบ_กองทุนสิ่งแวดล้อม (.PDF)

- วช แบบ ภค-1ย-55 (.DOC)

- วช แบบ ภค-1ช-55 (.DOC)


สอบถามเพิ่มเติม งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล โทร 02-441-5000 ต่อ 2109/ 2114/ 2116

login