งานวิจัยและบริการวิชาการForm Download

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


   

เอกสารสำหรับการตีพิมพ์ Publication Form

 
     
 

การยื่นขอรับค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์

 
 
     
 
ขั้นตอนที่ 1 เฉพาะผู้ที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนเป็นครั้งแรก

เอกสารแนบ

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เซ็นรับรองสำเนาเอกสาร

2) สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เซ็นรับรองสำเนาเอกสาร

- กรอกชื่อ (ใช้คำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ตรงตามบัตรประชาชน)

- กรอกเลขบัตรประชาชนในช่องที่ติ้ก บุคคลธรรมดาสำหรับภ.ง.ด.1 เท่านั้น
- กรอกที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน)
   
- กรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร ( ใช้คำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ตรงตามหน้าสมุดบัญชี)
หมายเหตุ ผู้ที่เคยยื่นฟอร์มดังกล่าวแล้ว ข้ามไปขั้นตอนที่ 2
- กรอกอีเมล
หากเขียนผิด ให้เขียนแผ่นใหม่ ห้ามมีการขีดฆ่า/ลบข้อความ
     

 

 
     
 
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารและยื่นที่ห้องงานวิจัยและบริการวิชาการ
     
ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารฉับปี 2562 (2019)  

ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับปี 2563 (2020)

 
เอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
1) สำเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
 
1) สำเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
2) สำเนาหน้าเว็บไซต์วารสารที่มีชื่อบทความที่เผยแพร่
 
2) สำเนาหน้าเว็บไซต์วารสารที่มีชื่อบทความที่เผยแพร่
3) สำเนาหน้าฐาน Web of Science/Scopus/TCI/อื่นๆ ตามประกาศฯ ที่มีชื่อวารสารอยู่ในฐานนั้น
 
3) สำเนาหน้าฐาน Web of Science/Scopus/TCI/อื่นๆ ตามประกาศฯ ที่มีชื่อวารสารอยู่ในฐานนั้น
คลิกอ่านวิธีการสืบค้นหลักฐานประกอบการยื่นแบบขอรับค่าตอบแทนผลงาน   คลิกอ่านวิธีการสืบค้นหลักฐานประกอบการยื่นแบบขอรับค่าตอบแทนผลงาน
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
เซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกหน้าทุกแผ่น   เซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกหน้าทุกแผ่น
     
บทความตีพิมพ์ฉบับเดือนมกราคม-กันยายน 2562 แต่ยื่นหลังเดือนกันยายน ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม "แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนตีพิมพ์ข้ามปีงบประมาณ"
 
บทความตีพิมพ์ฉบับเดือนมกราคม-กันยายน 2563 แต่ยื่นหลังเดือนกันยายน ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม "แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนตีพิมพ์ข้ามปีงบประมาณ"
     
     
     
     
 
     
 
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 1 และ2 โทรศัพท์สอบถามได้ที่ สวัสดิรักษ์ งานวิจัยและบริการวิชาการ โทร 2116
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 3 รอการอนุมัติและรับเช็คจากมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอนประมาณ 1-2 เดือน เมื่ออนุมัติแล้ว งานคลังและพัสดุจะโทรศัพท์แจ้งให้ไปรับเช็ค
 
ต้องการสอบถามสถานะของการดำเนินการเบิกจ่าย โทรศัพท์สอบถามได้ที่ ยุพา งานคลังและพัสดุ โทร 2121
 
 
     
 
   
เอกสารอื่นๆ
   - 2020 Announcement of publication reward ประกาศหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนฯ ปี 2563(Thai)
  - แบบรับรองสัดส่วนการสร้างสรรค์ผลงาน Thai / Eng
  - Announce publication or patent or petty patent rewards 2019
  - แผนภาพขั้นตอนการยื่นขอรับค่าตอบแทนผลงาน Flowchart research reward submission process (pdf Thai)
 
- 2019 Publication reward form แบบขอรับค่าตีพิมพ์ผลงานหรือสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร บงส.2/RF.2 ( Eng / Thai )
  - 2018 Announcement of publication reward ประกาศหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนฯ ปี 2561 (Thai)  
  - วิธีการสืบค้นหลักฐานประกอบการยื่นแบบขอรับค่าตอบแทนผลงาน  
  - แบบส่งเสริมการตีพิมพ์ (การขอผู้เชี่ยวชาญตรวจภาษา)  
  - List of Selected Journals with High Impact (Scopus Quartile 1 and 2) – 30 June, 2017  
  - การค้นหารายชื่อวารสารที่อยู่ในหมวดสาขาเดียวกันในฐานข้อมูล Web of Science และ ฐาน Scopus  
  - การสืบค้นค่า Thai-Journal Impact Factor (TJIF) กลุ่มคุณภาพของวารสาร และรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐาน TCI  
  - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562   
  - ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2562  
  - ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีค่า Article Processing Charge (APC) พ.ศ.2562  
  - คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ  
     
   

Research fund ทุนวิจัย

 
  - แบบ บงส.1 ข้อเสนอโครงการ (Proposal form Seed grant ,R2R grant ) : pdf , doc , appendix  
  - แบบรายงานความก้าวหน้า บงส.4 Progress report Seed Grant ,R2R grant Thai : pdf , doc  
  - รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ Complete Report Seed Grant , R2R grant : pdf , doc  
  - แบบรายงานการตีพิมพ์ ไทย / Publication report form Eng  
  - แบบขอทุน สนับสนุนการนำเสนอผลงานต่างประเทศ บงส.3 / Out of country presentation  
  - ขั้นตอนการดำเนินงานขอรับทุน Seed Grant และ R2R Research Grant  
     

 

Academic service บริการวิชาการ

 
  - แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ (.DOC)  
  - แบบหนังสือขออนุมัติโครงการ (.DOC)  
  - แบบหนังสือขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม (.DOC)  
  - แบบหนังสือมอบอำนาจ (.DOC)  
     
     

Utilization from research ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

 
  - หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัย/งานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ Utilization from research form  
  - แบบแจ้งข้อมูลการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (หัวหน้าโครงการรายงาน) doc / pdf  
     

     

Invention Disclosure สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

 
  - Invention Disclosure Template_PT01  
  - Invention Disclosure Template_PT02  
  - Invention Disclosure Template_PT03  
     

     

ประกาศ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Announcements, Rules and Regulations)

 
  - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจ้างพัสดุและบริหารพัสดุสำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ.2561 (โครงการวิจัย ขออนุมัติโครงการผ่านกองวิจัย)  
  - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจ้าง และบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ทำการวิจัยเอง หรือเป็นผู้ให้บริการรับทำวิจัย หรือให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561 (โครงการบริการวิชาการ (รับทำวิจัย) ขออนุมัติโครงการผ่านสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี (อินโนเทค))  
     
     

Other

   
  - ทุนวิจัยโปรแกรมเทคโนโลยีฐาน (.DOC)  
  - ทุนคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (.DOC)  
  - ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (.DOC)  
  - ทุนสร้างเสริมสุขภาพ (.DOC)  
  - ทุนอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (.DOC)  
  - แบบ_BIOTECH (.DOC)  
  - แบบ_สวทช (.DOC)  
  - แบบ_สสส (.DOC)  
  - แบบ_กองทุนสิ่งแวดล้อม (.PDF)  
  - วช แบบ ภค-1ย-55 (.DOC)  
  - วช แบบ ภค-1ช-55 (.DOC)