งานวิจัย | งานฝึกอบรม | แบบเอกสารต่างๆ | ฐานข้อมูลงานวิจัย

Form Download


การยื่นขอรับค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์

ประกาศหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนฯ ปี 2563 Announcement of publication reward 2020 (Thai)

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารและยื่นที่ห้องงานวิจัยและบริการวิชาการ
กรอกข้อมูลในแบบขอรับค่าตีพิมพ์
กดเพื่อดาวน์โหลด แบบขอรับค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ/ระดับชาติ" pdf / doc / ENG
เอกสารแนบ

1) สำเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์

2) สำเนาหน้าเว็บไซต์วารสารที่มีชื่อบทความที่เผยแพร่
3) สำเนาหน้าฐาน Web of Science/Scopus/TCI/อื่นๆ ตามประกาศฯ ที่มีชื่อวารสารอยู่ในฐานนั้น
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
* เซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกหน้าทุกแผ่น
 

การส่งเอกสารสามารถส่งได้ที่

  • ผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ น.ส. อิสรีย์ ห้องวารสาร โทร 2108
  • ผลงานการตีพิมพ์ระดับชาติ น.ส สุรีกานต์ ห้องงานวิจัย โทร 2115

     

ขั้นตอนที่ 2 รอการอนุมัติและรับค่าผลงานตีพิมพ์จากมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอนประมาณ 1-2 เดือน

ต้องการสอบถามสถานะของการดำเนินการเบิกจ่าย โทรศัพท์สอบถามได้ที่ ยุพา งานคลังและพัสดุ โทร 2121


การสนับสนุนค่าตอบแทน ผลงานตีพิมพ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล สนันสนุนค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  1. บทความปริทัศน์ Review Article ในวารสารระดับนานาชาติ  (*Scopus Q1-Q3)
  2. บทความวิจัย หรือ บทความปริทัศน์ ที่มีค่า Article Processing Charge (APC)  (**ได้เฉพาะ Scopus Q1)


 การยื่นขอรับค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ปรับปรุงปี 2563

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารและยื่นที่ห้องงานวิจัยและบริการวิชาการ
เอกสารแนบ
1. ดาวน์โหลดฟอร์ม "2020 แบบขอรับค่าตีพิมพ์ผลงานหรือสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (Word / pdf)" กรอกข้อมูลให้ครบ 1) สาเนาสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร
เซ็นรับรองสาเนาเอกสารทุกหน้าทุกแผ่น
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

2. ดาวน์โหลดฟอร์ม "แบบรับรองสัดส่วนการสร้างสรรค์ผลงานบงส.5" ผู้สร้างสรรค์ผลงานลงนามกากับทุกคน

   
   
ขั้นตอนที่ 2 รอการอนุมัติและรับเช็คจากมหาวิทยาลัย
 
ระยะเวลาดาเนินการตามขั้นตอนประมาณ 1-1.5 เดือน เมื่ออนุมัติแล้ว เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของท่าน  
   
 

Research fund ทุนวิจัย

- แบบ บงส.1 ข้อเสนอโครงการ (Proposal form Seed grant ,R2R grant ) : pdf , doc , appendix

- แบบรายงานความก้าวหน้า บงส.4 Progress report Seed Grant ,R2R grant Thai : pdf , doc

- รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ Complete Report Seed Grant , R2R grant : pdf , doc

- แบบรายงานการตีพิมพ์ ไทย / Publication report form Eng

- แบบขอทุน สนับสนุนการนำเสนอผลงานต่างประเทศ บงส.3 / Out of country presentation

- ขั้นตอนการดำเนินงานขอรับทุน Seed Grant และ R2R Research Grant

- List of Selected Journals with High Impact (Scopus Quartile 1 and 2) – 30 June, 2017

- การค้นหารายชื่อวารสารที่อยู่ในหมวดสาขาเดียวกันในฐานข้อมูล Web of Science และ ฐาน Scopus

- การสืบค้นค่า Thai-Journal Impact Factor (TJIF) กลุ่มคุณภาพของวารสาร และรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐาน TCI

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2562

- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีค่า Article Processing Charge (APC) พ.ศ.2562

- คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ


Academic service บริการวิชาการ

- แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ (.DOC)

- แบบหนังสือขออนุมัติโครงการ (.DOC)

- แบบหนังสือขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม (.DOC)

- แบบหนังสือมอบอำนาจ (.DOC)

- แบบส่งเสริมการตีพิมพ์ (การขอผู้เชี่ยวชาญตรวจภาษา)

Utilization from research ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

- หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัย/งานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ Utilization from research form

- แบบแจ้งข้อมูลการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (หัวหน้าโครงการรายงาน) doc / pdf

Invention Disclosure สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

- Invention Disclosure Template_PT01

- Invention Disclosure Template_PT02

- Invention Disclosure Template_PT03


ประกาศ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Announcements, Rules and Regulations)

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจ้างพัสดุและบริหารพัสดุสำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ.2561 (โครงการวิจัย ขออนุมัติโครงการผ่านกองวิจัย)

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจ้าง และบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ทำการวิจัยเอง หรือเป็นผู้ให้บริการรับทำวิจัย หรือให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561 (โครงการบริการวิชาการ (รับทำวิจัย) ขออนุมัติโครงการผ่านสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี (อินโนเทค))


ศูนย์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

- แบบรายงานศูนย์ doc ( update Mar 2020)

- หลักเกณฑ์การสนับสนุนศูนย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2563 (ไฟล์ PDF)

- แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ (ไฟล์ word)


Other

- ทุนวิจัยโปรแกรมเทคโนโลยีฐาน (.DOC)

- ทุนคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (.DOC)

- ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (.DOC)

- ทุนสร้างเสริมสุขภาพ (.DOC)

- ทุนอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (.DOC)

- แบบ_BIOTECH (.DOC)

- แบบ_สวทช (.DOC)

- แบบ_สสส (.DOC)

- แบบ_กองทุนสิ่งแวดล้อม (.PDF)

- วช แบบ ภค-1ย-55 (.DOC)

- วช แบบ ภค-1ช-55 (.DOC)


สอบถามเพิ่มเติม งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล โทร 02-441-5000 ต่อ 2109/ 2114/ 2116