งานวิจัย | งานฝึกอบรม | แบบเอกสารต่างๆ | ฐานข้อมูลงานวิจัย

Training Center


 

Training calendar ปฎิทินกิจกรรม :

วันที่
หลักสูตร
 
สถานที่
7 – 14 ต.ค. 62 โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 14   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
6 - 27 พ.ย.62 โครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability"   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / TICA
20 – 22 พ.ย.62 ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (รร.สอาดเผดิมวิทยา)   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
13-14 ม.ค 63 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
พ.ย. 62 Study Visit and Training on "Mud Crab Raising and Ecotourism" (ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพื้นที่ชุ่มน้ำ) (ยกเลิก)   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
25- 27 มี.ค 63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวการและภูมิสารสนเทศเบื้องต้น(เลื่อน)   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
29 มี.ค - 3 เม.ย. 63  โครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม (MU-EN Youth Camp) (เลื่อน)   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
17 – 19 เม.ย. 63

โครงการค่ายผู้นำโรงเรียนสิ่งแวดล้อม อบจ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 3 (เลื่อน)

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ อบจ.สมุทรสาคร
20 เม.ย. – 8 พ.ค. 63 โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม อบจ.สมุทรสาคร (เลื่อน)   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ อบจ.สมุทรสาคร
18-20 พ.ค 63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป (เลื่อน)   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
22 พ.ค. 63 โครงการค่ายเยาวชนเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ ๑
(Space Technology and Geo-Informatics Camp: STaGIC ๒๐๒๐) (เลื่อน)
  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
2 – 22 มิ.ย. 63 โครงการอบรมนานาชาติ  หลักสูตร Food System: the Challenge to Changing the Global Environment (เลื่อน)   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / TICA
9 - 10 มิ.ย 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร"(Online)

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
22 - 25 มิ.ย 63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร" (Online)   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
13-14 ก.ค 63 การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม (ยกเลิก)   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
10-11 ส.ค 63 หลักสูตร มาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) (ยกเลิก)   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
ส.ค. 63

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรทางการศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลื่อน)

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
31 ต.ค - 1 พ.ย 63 The 4th Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2020):
Challenges, Innovations and Transformations for a Sustainable Future (postpone)
  Chiang Mai, Thailand
3 – 25 พ.ย. 63 โครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Exploring the Role of GIS Technology with Environmental Health and Human Health: Impacts, Vulnerability and Adaptations of Climate Change   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา / TICA

สรุปโครงการบรรยายพิเศษ และ โครงการฝึกอบรม

2019

2018

คู่มือการฝึกอบรม Training guide

 


สอบถามเพิ่มเติม หน่วยฝึกอบรม คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล โทร 02-441-5000 ต่อ 2110/ 2111 / 2112 / 2115

login