Training Center
สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล
Establishment of Office of Environment and Natural Resources Academic Services (ENRAS)


 
   
 
สำนักงานวิทยบริการฯ มุ่งเน้นเพื่อ สนับสนุนและบริการการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการฝึกอบรมต่างๆของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ทั้งโครงการอบรมยุวชน โครงการฝึกอบรมนานาชาติ โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม โครงการเพิมศักยภาพ ต่างๆเป็นต้น
 
โดยมุ่งเน้นการจัดการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการด้านความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ และความประทับใจในการเข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ
 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป
   

ข่าว :

 

Training calendar ปฎิทินกิจกรรม 2562 :

   
วันที่
 
หลักสูตร
สถานที่
1-5 เมษายน 2562   โครงการค่ายยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม MU-EN Youth camp ม.มหิดล ศาลายา และ กาญจนบุรี
19-21 เมษายน 2562   ค่ายผู้นำโรงเรียนสิ่งแวดล้อม อบจ.สมุทรสาคร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
22 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562   ค่ายเยาวชน โรงเรียนสิ่งแวดล้อม อบจ.สมุทรสาคร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา / อบจ. สมุทรสาคร
    การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม Green office , ISO คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
7 – 28 พฤษภาคม 2562   International training course "Natural Disasters Management" คณะสิ่งแวดล้อมฯ + TICA
14-15 พฤษภาคม .62   โครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเกษตรแบบอัจฉริยะ ศูนย์การศึกษา วิจัยฯ
จ.ลำปาง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
13-17 สิงหาคม 2562   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
2 – 22 กรกฎาคม 2562   International training course "Adapting to Climate Change: Facing the Consequence" คณะสิ่งแวดล้อมฯ + TICA
7-14 ตุลาคม 2562   ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Power green camp #14
คณะสิ่งแวดล้อมฯ ศาลายา
6 – 27 พฤศจิกายน 2562   International training course "Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability" คณะสิ่งแวดล้อมฯ + TICA
11-12 พฤศจิกายน 2562   มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 คณะสิ่งแวดล้อมฯ ศาลายา
18-19 พฤศจิกายน 2562   การตรวจประเมิณการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมฯ ศาลายา
7-8 มกราคม 2563   มาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001 คณะสิ่งแวดล้อมฯ ศาลายา
       
         
 
 
         
         
 
 
         
         

(เฉพาะบุคคลากรในคณะฯ)
   
 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

 

คู่มือการฝึกอบรม Training guide

  • โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   • Public Training_Manual
  • โครงการฝึกอบรมนานาชาติ   • In-house Training Manual
  • โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม อบจ.สมุทรสาคร   • Facilities of Training
  • โครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ    
  • โครงการ ฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม    
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม หน่วยฝึกอบรม คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล โทร 02-441-5000 ต่อ 2110/ 2111 / 2112 / 2115