งานวิจัยและบริการวิชาการ

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Research Standard Guideline

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แพลตฟอร์มการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์

 


 


กิจกรรม workshop และบรรยายพิเศษ
เรื่อง "แหล่งทุนวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ แนวทางจัดตั้งกลุ่มวิจัย (research cluster) ภายในคณะ"

>> Download เอกสารประกอบกิจกรรม <<

 

 >> Download คู่มือการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ <<สรุปแบบประเมินความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและกลุ่มลูกค้า ปีงบประมาณ 2561 

Environment and Natural Resources International Conference : ENRIC

ENRIC 2018  
ENRIC 2016  
ENRIC 2014  
   

 


สิ่งพิมพ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     
journal cover
     
EnNRJ Journal JPR2R Journal
จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

 


DATAbase (ฐานข้อมูลอื่นๆ)

   

 


 Research Center

ศูนย์วิจัยภายใต้กำกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Wetland | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
• Eco-Industry Research and Training Center | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
• Geo-Informatics in Resource and Environment Research and Training | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
• WildRec-Wildlife and Plant Research center & Nature History Museum | ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
 สถาบันวิจัยและฝึกอบรมบึงบอรเพ็ด
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารโครงการฝึกอบรม / Traning Calendar 2020