การเปรียบเทียบเชิงบูรณาการความเป็นพิษต่อเซลล์และดีเอ็นเอของเม็ดสีเหลืองประเภทแคดเมียมคลอไรด์เทียบกับเหล็กออกไซด์ ในระดับหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง  

Asst.Prof.Preeyaporn Koedrith

Sourse : Molecular & Cellular Toxicology  volume 17, pages99–109 (2021)

https://link-springer-com.ejournal.mahidol.ac.th/article/10.1007/s13273-020-00113-6

นโยบาย/ยุทธศาสตร์การวิจัย
ระเบียบปฏิบัติ
คู่มือ/Guideline/ประกาศ
ทุนวิจัย
รางวัล/ผลงาน

ติดต่อเรา

งานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล

โทร 02-441-5000 ต่อ 2109/ 2114/ 2116