15 ก.พ.61 การเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 1. โดยหนวยงาน ศูนย์ลำปาง
  - บันทึกนำส่ง (ดาวโหลด)
  - แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณ ปี 2563 (ดาวโหลด)
  - แบบเสนอขอตั้งงบประมาณฯ และตัวอย่าง (ดาวโหลด)
  - สรุปการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ ปี 2560-2561 (ดาวโหลด)
 2. โดยศูนย์วิจัยฯ
  - บันทึกนำส่ง (ดาวโหลด)
  - แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณ ปี 2563 (ดาวโหลด)
  - แบบเสนอขอตั้งงบประมาณฯ และตัวอย่าง (ดาวโหลด)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

 1. แผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2560 ฉบับทบทวนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 (ดาวโหลด)
 2. ขั้นตอน ขอบเขตและกรอบการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (ดาวโหลด)
 3. เอกสารประชุมจัดทำข้อตกลงฯ (PA) ปีงบประมาณ 2561 และการจัดทำงบประมาณปี 2562 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 (ดาวโหลด)

 • เอกสารงบประมาณประจำปี 2561 (ดาวโหลด)
 • Silde ประกอบการประชุมเรื่อง งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดาวโหลด)