15 ก.พ.61 การเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 1. โดยหนวยงาน ศูนย์ลำปาง
  - บันทึกนำส่ง (ดาวโหลด)
  - แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณ ปี 2563 (ดาวโหลด)
  - แบบเสนอขอตั้งงบประมาณฯ และตัวอย่าง (ดาวโหลด)
  - สรุปการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ ปี 2560-2561 (ดาวโหลด)
 2. โดยศูนย์วิจัยฯ
  - บันทึกนำส่ง (ดาวโหลด)
  - แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณ ปี 2563 (ดาวโหลด)
  - แบบเสนอขอตั้งงบประมาณฯ และตัวอย่าง (ดาวโหลด)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

 1. แผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2560 ฉบับทบทวนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 (ดาวโหลด)
 2. ขั้นตอน ขอบเขตและกรอบการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (ดาวโหลด)
 3. เอกสารประชุมจัดทำข้อตกลงฯ (PA) ปีงบประมาณ 2561 และการจัดทำงบประมาณปี 2562 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 (ดาวโหลด)

 • เอกสารงบประมาณประจำปี 2561 (ดาวโหลด)
 • Silde ประกอบการประชุมเรื่อง งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดาวโหลด)

ระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

รายการ Download
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ดาวโหลด
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ดาวโหลด
กองแผนงาน
- คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาวโหลด
สำนักงบประมาณ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ดาวโหลด
กรมบัญชีกลาง
- การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F
ดาวโหลด
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดาวโหลด
แนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารเสนองบประมาณ ดาวโหลด
Time Line การจัดทำเอกสารงบลงทุน ดาวโหลด
ขั้นตอนการจัดส่งเอกสารงบลงทุน ดาวโหลด
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายหมวดงบลงทุน ดาวโหลด
Silde ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายหมวดงบลงทุน ดาวโหลด
VDO บรรยายการจัดทำเอกสารงบลงทุน วันที่ 28 มีนาคม 2560 https://youtu.be/RBXMejVq4ng
ถาม – ตอบ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายหมวดงบลงทุน ดาวโหลด