แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564-2567 ดาวโหลด
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2559-2562 ดาวโหลด
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2556-2560 ดาวโหลด

เอกสารเผยแพร่

กระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ดาวโหลด
กระบวนการจัดทำและการบริหารงบประมาณ ดาวโหลด
การจัดการข้อมูล (Data Management) เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ดาวโหลด
การสัมมนา “บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่” ดาวโหลด
การจัดทำเอกสารราชการในการทำงาน ดาวโหลด
การวางแผนและวิเคราะห์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ดาวโหลด
การคิดทำงานอย่างเป็นระบบ ดาวโหลด
การนำเสนออย่างมืออาชีพ ดาวโหลด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมเพื่อประโยชน์ในการประสานการทำงานร่วมกันต่อไป ดาวโหลด
LeanR2R for Quality Improvement โดย คุณนงลักษณ์ พื้นชมภู ดาวโหลด
Asian Emporiums – Trade, Culture and Globalization การประชุมเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน โดย รศ.กัมปนาท ภักดีกุล ดาวโหลด
เอกสารการประชุมเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2 โดย รศ.กัมปนาท ภักดีกุล ดาวโหลด
เอกสารการประชุมเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 3 โดย รศ.กัมปนาท ภักดีกุล ดาวโหลด
Lunck Talk "การจัดการโรคที่เกิดจากความเครียด" ดาวโหลด
ขั้นตอนการทำ R2R ดาวโหลด
ก้าวสู่ R2R : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research ปี 2554 ดาวโหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน (เอกสารประกอบการขอตำแหน่ง)

 1. คู่มือวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิค Flame Atomic Absorption Spectroscopy สาหรับงานสิ่งแวดล้อม โดย ต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญา [ดาวโหลด]
 2. คู่มือ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน การจำแนกนักศึกษา และการขอสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [ดาวโหลด]
 3. คู่มือปฏิบัติงานการตัดจ่ายวัสดุในระบบ SAP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ [ดาวโหลด]

ขุมความรู้

บันทึกขุมความรู้องค์กรชาวสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 9 ดาวโหลด
บันทึกขุมความรู้องค์กรชาวสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 8 ดาวโหลด
บันทึกขุมความรู้องค์กรชาวสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 7 ดาวโหลด
40 ปีแห่งการพัฒนาศาสตร์การอยู่ร่วมระหว่างมนุษย์และโลกธรรมชาติอย่างยั่งยืน - รุ่งจรัส หุตะเจริญ ดาวโหลด
บันทึกขุมความรู้องค์กรชาวสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 6 ดาวโหลด
บันทึกขุมความรู้องค์กรชาวสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 5 ดาวโหลด
บันทึกขุมความรู้องค์กรชาวสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 4 ดาวโหลด
บันทึกขุมความรู้องค์กรชาวสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 4 ดาวโหลด
(exe file)
บันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 3 ดาวโหลด
บันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 2 ดาวโหลด
บันทึกขุมความรู้ชาวสิ่งแวดล้อม เล่ม 1 ดาวโหลด
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices : CoPs)
2561
เทคนิคการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

ดาวโหลด
2559
การพัฒนากระบวนการในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณหลักสูตร

ดาวโหลด

ถอดบทเรียน

 • ปี 2563
 • ปี 2562
 • ปี 2561
 • ปี 2560
 • ปี 2559
 • ปี 2558
 • ปี 2556
ชื่อผลงานFile
Research Talk "ทุนวิจัยจากต่างประเทศ เคล็ดลับทำได้ไม่ยาก"ดาวโหลด
ชื่อผลงานFile
การถอดบทเรียน "เทคนิคการสอนของอาจารย์รุ่นใหม่"ดาวโหลด
ถอดบทเรียน "เทคนิคการเป็นเลขานุการคณบดี 2 สมัย"ดาวโหลด
ชื่อผลงานFile
การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ดาวโหลด
การจัดทำวารสาร Environment and Natural Resources Journal สู่ฐานข้อมูลสากล (Best Practice)ดาวโหลด
ชื่อผลงานFile
ถอดบทเรียน (ถอดบทเรียนแนว Best Practice) "การจัดทำวารสาร JPR2R เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI"ดาวโหลด
ถอดบทเรียน (ศึกษากระบวนการเรียนรู้) "กระบวนการจัดกิจกรรม Faculty Party and Deployment"ดาวโหลด
ถอดบทเรียน: เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา) "การจัดทำโครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม"ดาวโหลด
ชื่อผลงานFile
ถอดบทเรียน “การสร้างผลงานตำราด้านสิ่งแวดล้อม” รองศาสตราจารย์ ดร. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ จากผลงานการแต่งตำรา เรื่อง"การจัดการชายฝั่ง: การบูรณาการ สู่ความยั่งยืน (Coastal Management: Integration to Sustainability)"https://www.youtube.com/watch?v=hecYAxh44r0
ถอดบทเรียน รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ จากผลงานการตำราเรื่อง "วงปีไม้และการประยุกต์ในประเทศไทย (Tree-Ring and Applications in Thailand)"https://www.youtube.com/watch?v=xU7rhlHpZbM
“เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ร่วมแบ่งปันความสำเร็จสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ"Part1: https://www.youtube.com/watch?v=qypYM-Zi3Zw
Part2: https://www.youtube.com/watch?v=91ERIbTw79M
ชื่อผลงานFile
ถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรคการนำแผนยุทศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะฯดาวโหลด
ถอดบทเรียน 5 ส งานคลังและพัสดุดาวโหลด
ชื่อผลงานFile
ถอดบทเรียน เรื่อง กระบวนการดำเนินงานขออนุสิทธิบัตร เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน และกรรมวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ (ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ และคณะ)ดาวโหลด

รายงานสรุปผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะ

 • ปี 2562
 • ปี 2561
 • ปี 2560
 • ปี 2559
รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวโหลด
รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561ดาวโหลด
รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560ดาวโหลด
รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559ดาวโหลด

กิจกรรม KM

 • ปี 2562
 • ปี 2560
 • ปี 2559
กิจกรรมเสวนาพิเศษ เรื่อง “พ.ร.บ. น้ำฉบับใหม่ แก้วิกฤตน้ำของไทยได้จริงหรือ?
คลิปวิดิโอ [Part 1][Part 2][Part 3]
ดาวโหลด
กิจกรรมการบรรยาย “แนวคิด LEAN ในการทำ R2R เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กร”
Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=8c5gnxAz6WU&t=66s
Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=SaUZc55uZnw&t=196s
ดาวโหลด
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ร่วมแบ่งปันความสำเร็จสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ"
Part1: https://www.youtube.com/watch?v=qypYM-Zi3Zw
Part2: https://www.youtube.com/watch?v=91ERIbTw79M
ดาวโหลด

ผลงานนำเสนอ งานมหกรรมคุณภาพ

 • ปี 2563
 • ปี 2562
 • ปี 2561
 • ปี 2560
 • ปี 2559
ชื่อผลงานFile
ประเภท Team Good Practice 
ชื่อเรื่อง “ประสานพลังสู้ PM2.5 : การพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาคมศาลายา” โดย ผู้ช่วยอาจารย์ ภัทราวุธ พุสิงห์ 
ประเภท Poster Presentation 
1. การพัฒนากลุ่มวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ยุทธพล ผ่องพลีศาลดาวโหลด
2. การพัฒนาและการประเมินประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการขององค์กร โดย สุรีกานต์ โตไทยะ 
3. การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองโดยใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลขนาดเล็ก โดย วรงค์ บุญเชิดชู ดาวโหลด
4. ผลกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการต่อการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ไพลิน บุนนาค ดาวโหลด
5. ความพร้อมของนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สำหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์และการเรียนตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) ประจำปีการศึกษา 2563 โดย วรนันท์ บุตราช สุกัญญา ส่งสวัสดิ์ ภัทรพล แก้วสถิตย์ดาวโหลด
ชื่อผลงานFile
1. การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ดาวโหลด
2. การจัดทำระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018ดาวโหลด
3. กระบวนการพัฒนาแผนแม่บทงานบริการวิชาการสำหรับองค์กรอย่างมีส่วนร่วมในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลดาวโหลด
ชื่อผลงานFile
Poster Presentation
1. การใช้วัสดุสำรองคลังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ดาวโหลด
2. กระบวนการพัฒนาแผนแม่บทงานวิจัยสำหรับองค์กรอย่างมีส่วนร่วมในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลดาวโหลด
3. ความต้องการและความพึงพอใจต่อสวัสิดการของบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลดาวโหลด
Oral Presentation
1. ต้นแบบการนำน้ำฝนกลับมาใช้ (Rainwater harvesting)ดาวโหลด
ชื่อผลงานFile
1.LEAN ดีต่อใจ รายงานผลสำเร็จ KPI ได้ 24 hrดาวโหลด
2. E-Document ลดเวลา ลดทรัพยากรดาวโหลด
3. การบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร: ห้องเรียน ห้องประชุมได้ดั่งใจดาวโหลด
ชื่อผลงานFile
1.เครื่องมือประเมินโครงการเพื่อความสำเร็จองค์กรดาวโหลด
2. ชุมชนนักปฏิบัติ "การวางแนวทางร่วมกันในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณหลักสูตร"ดาวโหลด
3. ระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะการใช้ทรัพยากรร่วมกัน