แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2559-2562 ดาวโหลด
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2556-2560 ดาวโหลด

เอกสารเผยแพร่

กระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ดาวโหลด
กระบวนการจัดทำและการบริหารงบประมาณ ดาวโหลด
การจัดการข้อมูล (Data Management) เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ดาวโหลด
การสัมมนา “บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่” ดาวโหลด
การจัดทำเอกสารราชการในการทำงาน ดาวโหลด
การวางแผนและวิเคราะห์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ดาวโหลด
การคิดทำงานอย่างเป็นระบบ ดาวโหลด
การนำเสนออย่างมืออาชีพ ดาวโหลด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมเพื่อประโยชน์ในการประสานการทำงานร่วมกันต่อไป ดาวโหลด
LeanR2R for Quality Improvement โดย คุณนงลักษณ์ พื้นชมภู ดาวโหลด
Asian Emporiums – Trade, Culture and Globalization การประชุมเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน โดย รศ.กัมปนาท ภักดีกุล ดาวโหลด
เอกสารการประชุมเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2 โดย รศ.กัมปนาท ภักดีกุล ดาวโหลด
เอกสารการประชุมเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 3 โดย รศ.กัมปนาท ภักดีกุล ดาวโหลด
Lunck Talk "การจัดการโรคที่เกิดจากความเครียด" ดาวโหลด
ขั้นตอนการทำ R2R ดาวโหลด
ก้าวสู่ R2R : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research ปี 2554 ดาวโหลด