รายงานการประเมินตนเอง

 1. รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2558
 2. รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อนการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปีงบประมาณ 2557
 3. รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปงบประมาณี 2556
 4. รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ 2556 (เพิ่มเติมข้อมูล หมวด 6)

รายงานผลการตรวจประเมิน

 1. รายงานผลการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2558
 2. รายงานผลการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2556

เอกสารเผยแพร่

 1. ตัวอย่างกรณีศึกษา: K&N Management 2010 Malcolm Baldrige National Quality Award Application [download]
  ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 2. ตัวอย่างกรณีศึกษา: Advocate Good Samaritan hospital 2010 Malcolm Baldrige National Quality Award [download]
  ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 3. Education Criteria for Performance Excellence ฉบับ 2011-2012 [download]
  ที่มา: http://www.nist.gov/baldrige