แผนยุทธศาสตร์

โครงสร้างคณะฯ (ผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563) ดาวโหลด
คำอธิบายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์คณะ พ.ศ.2564-2568 ดาวโหลด
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2564-2568 (ฉบับสมบูรณ์) ดาวโหลด
แผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ.2564-2568 ดาวโหลด
แผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562 ฉบับทบทวนกลยุทธ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ดาวโหลด
กระบวนการทำแผนยุทธศาสตร์ ดาวโหลด

รายงาน

PA

2559

2558

2557

2556

2552-2555

เอกสารอื่นๆ จากงานนโยบายและแผน