แผนยุทธศาสตร์

คำอธิบายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์คณะ พ.ศ.2564-2568 ดาวโหลด
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2564-2568 (ฉบับสมบูรณ์) ดาวโหลด
แผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ.2564-2568 ดาวโหลด
แผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562 ฉบับทบทวนกลยุทธ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ดาวโหลด
กระบวนการทำแผนยุทธศาสตร์ ดาวโหลด

รายงาน

PA

2559

2558

2557

2556

2552-2555

เอกสารอื่นๆ จากงานนโยบายและแผน